• FORRÓDRÓT
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Előadóművész szolgáltatásának teljesítési helye

2017. 12. 21.

Egy magyar adóalanyként nyilvántartásba vett előadóművész egy magyar adóalanyisággal rendelkező rendezvényszervező iroda megbízásából tart külföldön előadást oly módon, hogy a külföldi előadás szervezője a magyar rendezvényszervező irodával áll szerződésben. A magyar előadóművész tanácstalan volt, mert nem tudta eldönteni, hogy a szolgáltatása hol minősül teljesítettnek?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Áfa tv.) a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének meghatározására vonatkozó általános szabálya szerint adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. [Áfa tv. 37. § (1) bek.] Az általános szabálytól eltérően az Áfa tv. a különös szabályok között a 42. §-ban kimondja, hogy adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

A Tanács a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) – amely a tagállamokban közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó – 32. cikkének (1) bekezdése értelmében a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgáltatások olyan szolgáltatásokat foglalnak magukban, amelyek alapvető jellemzője, hogy – jegy vagy díjfizetés ellenében, beleértve az előfizetés, bérlet vagy rendszeres díj formájában történő díjfizetést is – biztosítják az adott eseményre történő belépés jogát.

A végrehajtási rendelet 33. cikkében foglalt magyarázat szerint a járulékos szolgáltatások magukban foglalják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépéshez közvetlenül kapcsolódnak, és amelyeket az eseményen részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak. E járulékos szolgáltatások magukban foglalják különösen a ruhatár és a mosdó használatát, azonban nem foglalják magukban azon szolgáltatásokat, amelyek kizárólag a jegyértékesítés közvetítéséből állnak.

Abban az esetben, ha egy magyar adóalany művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújt egy belföldön letelepedett rendezvényszervező iroda megrendelésére egy harmadik országban úgy, hogy a művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújtó adóalany a rendezvényszervező irodával áll szerződéses jogviszonyban, (a rendezvényszervező irodától pedig a szolgáltatást a harmadik országban letelepedett adóalany rendelte meg), a szolgáltatás igénybevevője nem a harmadik országos adóalany, hanem a rendezvényszervező iroda. Az említett szolgáltatás tartalmában nem felel meg sem az Áfa tv. 42. §-ában, sem a végrehajtási rendelet fentebb idézett cikkeiben foglaltaknak. A végrehajtási rendelet 33. cikke alapján egyértelműen megállapítható, hogy az adóalany szolgáltatása nem lehet járuléka az általa adott koncertre történő belépést biztosító szolgáltatásnak, így arra az Áfa tv. 42. §-a nem alkalmazható. Az említett művészeti, szórakoztatási szolgáltatás teljesítési helyét, tekintve, hogy a szolgáltatásra a további különös szabályokat (Áfa tv. 38-49. §) sem lehet alkalmazni, az Áfa tv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt általános szabály alapján kell meghatározni. Az Áfa tv. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében, figyelemmel arra, hogy a rendezvényszervező iroda, amellyel a művészeti, szórakoztatási szolgáltatást nyújtó adóalany szerződéses jogviszonyban áll, belföldi letelepedettségű, az adóalany szolgáltatása Magyarországon teljesül, és így a számlát az ellenértékről általános forgalmi adóval növelten kell kiállítania.