• FORRÓDRÓT
    • telephone
    • REGISZTRÁCIÓ
    • BEJELENTKEZÉS

Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.
Ez a tartalom 1124 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mire számítson, ha a beszámoló letétbe helyezését elmulasztotta?

2017. 06. 09.

A számviteli törvény értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját letétbe helyezni és közzétenni. Előfordulhat, hogy a vállalkozás e kötelezettségét – akár önhibájából, akár önhibáján kívüli okból – elmulasztotta határidőben teljesíteni. Cikkünkből megtudhatja, hogy milyen adójogi következményekkel kell számolnia?

Az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót, valamint a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell közzétenni. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.


A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha a beszámoló elektronikus példányát, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést, az ún. elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.
Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság felé.


Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a vállalkozás a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, akkor – elvileg már a beszámoló letétbe helyezésére előírt határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül – 30 napos határidő tűzésével, 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a felhívás szerinti határidőben a kötelezettség teljesítését nem pótolja, az állami adóhatóság – elvileg már a határidő elteltét követő napon – 60 napos határidő tűzésével, 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének az ismételt felhívásban szereplő határidőn belül sem tesz eleget, az állami adóhatóság az adózó adószámát – felfüggesztés nélkül – hivatalból törli, és erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását, kivéve, ha az adózó kényszertörlés alatt áll.


Ha az adózó a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat kiadmányozásáig teljesíti, akkor az adóhatóság az adószám törlését elrendelő határozatot nem adja ki. Amennyiben az adózó az adószám törlését elrendelő határozat kiadmányozását követően, annak jogerőre emelkedéséig teljesíti a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségét, vagy annak teljesítéséről az állami adóhatóság a kiadmányozást követően szerez tudomást, akkor a határozat visszavonásra kerül.


A beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének késedelmes teljesítése, illetve elmulasztása komoly következményekkel járhat. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a kötelezettség teljesítését!