Ez a tartalom 846 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Elfogadták az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt

2020. 10. 07.

Az Országgyűlés 2020. október 6-án elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, mely jelentős béremelést biztosít az egészségügyben, szabályozza a foglalkoztatást, és büntethetővé tette a hálapénzt.

A jogszabály egyik újdonsága, hogy létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, melynek következtében a jövőben állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál csak ilyen jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet végezni.

Béremelés és összeférhetetlenségi szabályok

A törvény rögzíti a béremelés, az illetményszámítás és minősítés kereteit, továbbá a jogviszonnyal járó szolgálati elismeréseket, a szabadságra, a munkaidőre, a nyilvántartására vonatkozó szabályokat. Azonban a foglalkoztatást, a fizetést, a minősítést, az illetményen kívüli juttatásokat érintő részletszabályokat a Kormány rendeletben fogja meghatározni.

Az összeférhetetlenségi szabályok között szerepel, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy csak a kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is. Kivételt képez ezen szabály alól a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony. De ezen tevékenységekhez is szükséges a kormányzati szerv előzetes engedélye, ha a munkavégzés időtartama részben azonos az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy munkaidejével.

A betegek részére nyújtott ellátások nyomon követhetőségével magyarázzák azt a szabályt, hogy sürgős eset kivételével az orvos nem láthat el olyan beteget, akinek – más jogviszonya keretében – már kezelte ugyanazt a betegségét. Ezen korlátozás alól is felmentés adható azonban egyes kormányrendeletben meghatározott esetekben, például a szülészeti-nőgyógyászati szakterületen.

A törvény szerint a jövőben az orvos az őt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató székhelyén vagy telephelyén nem végezhet olyan egészségügyi tevékenységet, amire az egészségügyi szolgálati jogviszonya nem terjed ki.

A gyakorlati időt figyelembe vevő, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) javaslatán alapuló béremelés 2021. január 1-jén kezdődik és 2023-ig tart, érinti az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat, gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket, továbbá a kormányrendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi végzettséggel egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat.

A hálapénz büntethetősége

A törvény büntethetővé tette a hálapénzt oly módon, hogy a vesztegetés és a vesztegetés elfogadása büntető törvénykönyvbeli tényállását kiegészítették a jogtalan előny adásával és elfogadásával. A módosítás szerint, aki jogtalan előnyt ad vagy ígér, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arról, mi számít jogtalan előnynek, az egészségügyről szóló törvény rendelkezik. Ez alapján az egészségügyi dolgozó, az orvos semmilyen pénzbeli, gazdasági vagy természetbeni ellenszolgáltatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el.

A kezelés után az egészégügyi dolgozó elfogadhat egy alkalommal olyan tárgyat, amelynek értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5 százalékát (jelenleg a nyolcezer forintot).

Lehetővé tették a határozott időre, legfeljebb egy évre történő kirendelést, mely egy évvel meghosszabítható. A kirendelésről legalább tíz munkanappal korábban, írásban kell tájékoztatni az érintettet, annak várható időtartamával együtt.

Az új szabályok hatályba lépése

Az elfogadott törvény 2020. november 18-án lép hatályba, legtöbb rendelkezését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, így az érintettek jogviszonya is ekkora alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

Az engedélykötelessé váló tevékenységek további folytatása érdekében 2021. március 1-jéig kell kérvényt benyújtani.

Az egészségügyi szolgáltató vezetője dönthet arról, hogy az általa vezetett intézményben nem 2021. január 1-jén, hanem később kezdik el alkalmazni a törvényt, de 2021. április 1-jénél ez nem lehet későbbi időpont. Ebben az esetben az orvosok korábbi illetménye és az új illetménye közötti különbözetet a 2020. márciusi fizetéssel egyidejűleg, legkésőbb 2021. április 5-én kell kifizetni.

 
 

MTI

(Lezárva: 2020. október 6.)
 

Adópraxis (2020-10-07)

Módosult a rezidensek illetményére vonatkozó szabály

Ha a rezidensi szakképzés teljesítésére támogatott szakképzés keretében kerül sor, akkor a korábbi szabály alapján a rezidens a szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyt köt. Ez a szabály módosul 2021. május 21-étől.

A támogatott szakképzés keretében

  • a rezidens az elsődleges képzőhelyével egészségügyi szolgálati jogviszonyt,

  • míg az egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá nem tartozó képzőhely esetében közalkalmazotti jogviszonyt, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt, kormányzati szolgálati jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt, vagy szolgálati jogviszonyt létesít.

Illetmény
2021. május 21-étől hatályos szabály rögzíti a rezidens illetményét, melynek következtében a rezidens illetménye nem lehet alacsonyabb az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 1. melléklet szerinti illetménynél.  Azaz, ha például a gyakorlati idő maximum 2 év, akkor idén havi bruttó 481 486 forint, ha a gyakorlati idő 3-5 év, akkor idén havi bruttó 613 134 forint. Ki kell emelni, hogy a fenti bért kell alkalmazni akkor is, ha a rezidens nem tartozik az egészségügyi szolgálati jogviszony alá.

Támogatás
A rezidens szakképzése ideje alatt történő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatásáról is rendelkezik az új szabály. A támogatás a következőket foglalja magába:
-    a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az OKFŐ az elsődleges képzőhely részére támogatást biztosít a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig. A támogatási összeg mértéke havi bruttó 150 000 forint, amely magában foglalja az azt terhelő szociális hozzájárulási adót is,
-    azon rezidensek esetében, akik után az elsődleges képzőhely nem jogosult a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti támogatás igénybevételére, az OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az Eszjtv. szerint irányadó illetménynek megfelelő összeget biztosítja.

Meg kell említeni, hogy azon rezidens esetében, akinek 2020. december 31-én hatályos kinevezésében olyan elsődleges képzőhely van kijelölve, amely 2021. január 1-jétől nem tartozik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá, az OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként – ha a képzőhely a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti bértámogatásra nem jogosult – az egészségügyi szolgálati jogviszonyra irányadó illetménynek megfelelő összeget biztosítja az elsődleges képzőhely részére a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig.

Megjegyzés: A fenti támogatásokat 2021. március hónapra esedékes illetmény megállapítása során kell először biztosítani.

A fentiekben leírtakra tekintettel hatályon kívül kerül a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományában, valamint a rendvédelmi szervek állományában szakképzést teljesítőknél a szakképesítési díjukra, az alapilletményükre, a juttatásukra és a támogatásukra vonatkozó  szabály, azaz a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 24. §-a.

Jogszabályi háttér: 260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet, amely módosítja az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletet.