Szakterületek:

 • logisztika
 • munkajog
 • polgári jog

Ez a tartalom 536 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Hogyan vehető igénybe a 30 év alatti anyák kedvezménye?

2023. 01. 30.

Az anyák által igénybe vehető adókedvezmények köre újabb kettővel bővült a 2023-as évre. A kedvezmények eltérőek lehetnek, ahogy azok együttes alkalmazása is számos kérdést vethet fel. Ezúttal a 30 év alatti anyák adókedvezményének igénybe vételi lehetőségeit és szabályait járjuk körül.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a 30. életévét be nem töltött, gyermeket vállaló nő, összevont adóalapját a 30 év alatti anyák kedvezményével csökkentheti.
A 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét és a 25 évalatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Mely jövedelmekre érvényesíthető a kedvezmény? 

A 30 év alatti anyák kedvezménye a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), alábbi jövedelmekre érvényesíthető:

 • a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek különösen:
  - a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, 
  - az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), 
  - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások, 
  - a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés, keresetpótló juttatás, és álláskeresést ösztönző juttatás, 
  - a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme, 
  - ez előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), 
  - a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása,
  - a munkaviszony megszűnése miatt kifizetett végkielégítés, de a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját, 
  - a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem, 
  - a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás, 
  - a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (például igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás, 
  - nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem,
  - az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme, 
  - az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem.
 • az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül 
  - az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, 
  - a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme, 
  - a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme, 
  - egyéni vállalkozónál a vállalkozói jövedelem szerinti adózás alkalmazásakor a vállalkozói kivét, 
  - átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, 
  - mezőgazdasági őstermelőnél az e tevékenységéből származó jövedelem, 
  - a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződésalapján folytatott tevékenységéből származó jövedelem (például: megbízási, felhasználásiszerződés alapján folytatott tevékenység).

Ki jogosult a kedvezmény igénybe vételére?

Kedvezményt érvényesíthet az a 25. életévét betöltött fiatal anya, aki 

 • a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, vagy 
 • magzat után 

családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. 

Kit tekintenek a rendelkezések fiatal anyának? Azt akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik.

Fontos megemlíteni, hogy a kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatra, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. Jogosultsága több okból kifolyólag is megnyílhat:  várandóssága eléri a 91. napot, gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe. Mindezek értelmében a kedvezményre jogosulttá válik a fiatal anya 2023-ban például, ha a februári hónapban tölti várandóssága 91. napját, vagy márciusi hónapban ad életet gyermekének, de akkor is, ha az augusztusi hónapban fogadja örökbe férje gyermekét. Fontos feltétel, hogy mindhárom esetben a 25. életévét be kell, hogy töltse és legkorábban ezen eseményeket követően töltse be a 30. életévét.

A kedvezmény összege

Az összeg maximalizálva van, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege. 2023-ban a kedvezmény összege legfeljebb jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent. Teljes évre fennálló jogosultság esetén összesen 899 914 forint adómegtakarításról beszélünk.

Mely hónapok számítanak jogosultsági hónapnak?

Jogosultsági hónap az a hónap, amelyben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap. A kedvezmény legfeljebb annak az évnek az utolsó jogosultsági hónapjáig érvényesíthető, amely évben a fiatal anya betölti a 30. életévét. Ha a fiatal anya az év során betölti a 30. életévét, utoljára még december hónapban érvényesítheti a kedvezményt, ha decemberben jogosult a családi kedvezményre. Így például az az anya, akinek 2023 áprilisában megszületik a második gyermeke és augusztus 12-én 30 éves lesz, utoljára 2023. december hónapjában érvényesítheti a kedvezményt. 
Az adóhivatal által közzétett tájékoztatók alapján az a 25. életévét betöltött fiatal anya is érvényesítheti 2023. január 1-től a 30 év alatti anyák kedvezményét, aki magzatra tekintettel 2023 előtt vált jogosulttá a családi kedvezményre, és a gyermek 2023-ban születik meg. Az érvényesítésre a 30. életévének betöltését megelőző napig van lehetősége.
Amennyiben a 30 év alatti anyák kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

A kedvezmény érvényesítése

A kedvezmény év közben és év végén a személyijövedelemadó-bevallásban is érvényesíthető. A kedvezmény érvényesítését adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, kifizetőtől. Abban az esetben, ha a fiatal anya év közben kérte a munkáltatótól, kifizetőtől a kedvezmény érvényesítését, akkor azt az adóévről szóló bevallási tervezete tartalmazni fogja. 

Az adóelőleg-nyilatkozat benyújtható az ügyfélkapun az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) a NAV-on keresztül, vagy a munkáltatónak, kifizetőnek átadott hagyományos, papír alapú nyilatkozaton. 

Az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleg megállapításakor saját maga érvényesíti a kedvezményt. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét, a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, a gyermek nevét és adóazonosító jelét, magzat (ikermagzat) esetében a várandósság tényére vonatkozó kijelentést. 

A fiatal anya a kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatát visszavonja, ha a visszavonás hiányában az adóév egészére vonatkozóan keletkező befizetési különbözet a 10 ezer forintot meghaladná. Ha a fiatal anya nem tesz visszavonó nyilatkozatot, és a visszavonás hiányában keletkező befizetési különbözet az adóévben a 10 ezer forintot meghaladja, a befizetési különbözet után a fiatal anya az adóévre vonatkozó bevallásában külön feltüntetve 12 százalék különbözeti bírságot kell, hogy megállapítson, amelyet a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint kell megfizetni.
A 30 év alatti anyák kedvezményét érvényesítő fiatal anya a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 30 év alatti anyák kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökkenne. A családi kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető értékének az Szja tv. 8. §-a szerinti adó mértékével meghatározott összege a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti szabályok alkalmazásával családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizető a levont adóelőlegről a fiatal anyának kiadott igazolásban fel kell, hogy tüntesse a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

Adóalap-kedvezmények együttes alkalmazása

Amennyiben a fiatal anya a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére is jogosult, akkor a 30 év alatti anyák kedvezményét nem tudja érvényesíteni, mivel mindkét kedvezménynek ugyanazok a jövedelmek képezik az alapját, a NÉTAK-ot előbb lehet érvényesíteni és nincs összeghatára. 
Fontos, hogy a 30 év alatti anyák kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye együttesen nem érvényesíthető. Így az a fiatal anya, aki még nem töltötte be a 25. életévét, csak a 25. születésnapját követő hónaptól érvényesítheti a kedvezményt. 
A személyi kedvezmény és az első házasok kedvezménye akkor érvényesíthető, ha a magánszemélynek van olyan összevont adóalapba tartozó jövedelme, amelyre a 30 év alatti anyák kedvezménye nem érvényesíthető. 
A családi kedvezményt a fiatal anya akkor is igénybe veheti, ha az adóelőleg-alapja nullára csökken, mivel ekkor nincs akadálya, hogy a jövedelmével kapcsolatban családi járulékkedvezményt érvényesítsen. 

Magasabb összegű családi kedvezmény jár a beteg gyermekek után

A 597/2022. (XII. 28.) kormányrendeletben rögzítettek az idei év január 1-jén léptek hatályba. A rendelkezések értelmében az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az SZJA tv. szerinti családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe. 
A kedvezményt a 2023. január 1-jétől megszerzett, az Szja tv. rendelkezései szerint az összevont adóalapba tartozó jövedelmek tekintetében lehet érvényesíteni.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek az számít,
o aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
o aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítését, a családi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől. Mit jelent a gyakorlatban a változás? Például egy anya két kiskorú gyermeket nevel, akik közül az egyik súlyosan fogyatékos. A családi kedvezmény havi összege 333 330 forint, mert a gyermekek után járó havi 2x133 330 forint családi kedvezmény a beteg gyermek után további 66 670 forinttal emelkedik.

A családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozatban a magánszemélynek fel kell tüntetni, ha a kedvezményezett eltartott növelt összegű kedvezmény szempontjából figyelembe vehető kedvezményezett eltartottnak számít.

 

Kovács Nikoletta (2023-01-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!