Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
Ez a tartalom 663 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A közérdekű önkéntes személy részére adható juttatások

2019. 08. 27.

Az önkéntes tevékenység fő kritériuma, hogy az önkéntes ellenszolgáltatás nélkül végezze a tevékenységet. Nem várható el ugyanakkor, hogy a tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségeket saját maga viselje. Erre figyelemmel határozza meg a törvény, hogy melyek azok a fogadó szervezet által nyújtott juttatások, amelyek nem minősülnek ellenszolgáltatásnak. Cikkünk e juttatásokat ismerteti.

A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre.

Az önkéntes szerződésben meg kell határozni
a)    a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
b)    a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
c)    a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, valamint
d)    a jutalom kivételével azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.

Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha
a)    az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább 10 napra – 18. életévét be nem töltött önkéntes, illetve a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes esetén legalább 2 napra – kötik,
b)    az önkéntes juttatásban részesül (kivétel: a munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag, valamint a jutalom),
c)    az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,
d)    a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,
e)    az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt,
f)    bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,
g)    az önkéntes kéri, vagy
h)    ezt jogszabály elrendeli.

Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Köt.) meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység, kivéve, ha
–    az önkéntes a tevékenységet maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
–    ha a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,
–    a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári jogi jogviszonyban egyesület, alapítvány vagy közalapítvány kezelő szervének, vagy jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tagjaként.

Az önkéntes tevékenység fő kritériuma, hogy az önkéntes ellenszolgáltatás nélkül végezze a tevékenységet.

A Köt. szerint ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. Vannak azonban az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges olyan természetbeni juttatások, illetve szükségszerűen felmerülő költségtérítések, amelyek biztosításával és juttatásával az önkéntes nem kerül jobb anyagi helyzetbe, csupán nem kerül rosszabb anyagi helyzetbe azért, mert önkéntes tevékenységet végez. Erre figyelemmel a Köt. részletesen meghatározza, hogy melyek azok a fogadó szervezet által nyújtott juttatások, amelyek nem minősülnek ellenszolgáltatásnak.

1.    Munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntesnek adott, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag (például kórházi önkéntes tevékenység esetén az egészségügyi ruházat, maszk, kesztyű, árvízvédelmi önkéntes tevékenység esetén a csizma, védőruha).

2.    Utazás, szállás, étkezés

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése.

3.    Saját személygépkocsi használata

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet II. fejezetének 6. pontja szerint igazolás nélkül, költségként elszámolható a kifizető által a magánszemélynek a saját személygépkocsi (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonát képező személygépkocsit is) használata miatt fizetett költségtérítés összegéből a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint az üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb az állami adó- és vámhatóság által közzétett üzemanyagár, valamint 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség alapulvételével kifizetett összeg.

4.    Védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás (például külföldön végzett – célországtól függő – önkéntes tevékenység esetén malária, sárgaláz, kolera elleni védőoltás, állatokkal foglalkozó önkéntes tevékenység esetén a veszettség elleni védőoltás).

5.    Iskolarendszeren kívüli képzés költsége

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntes részére biztosított – a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges – iskolarendszeren kívüli képzés költségei.

Az Szja tv. értelmező rendelkezése alapján iskolarendszeren kívüli képzésnek az olyan képzés minősül, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Ennek megfelelően az iskolarendszeren kívüli képzések körébe tartoznak a különböző szaktanfolyamok, nyelvi képzések, konferenciák is.

6.    Állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése (például a vakvezető kutya, terápiás állat ellátásának biztosítása).

7.    Eszköz működtetéséhez szükséges feltételeknek biztosítása

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz – közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő – működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése (például önkéntes polgárőri tevékenység esetén a személygépkocsi, telefon, önvédelmi eszköz fenntartásának, karbantartásának költsége).

8.    Élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve felelősségbiztosítás díja

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja.

9.    Napidíj

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenysége esetén, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20 százalékát, 2019-ben a havi 29.800 forintot.

A napidíj a külföldön, illetve a külföldi által Magyarországon végzett önkéntes tevékenységhez kapcsolódó egyéb költségek átalánytérítése.

Figyelem!
A visszaélést akadályozza az a szabály, miszerint ha az önkéntes egy időben több fogadó szervezettel is önkéntes jogviszonyban áll, egy napra csak egy szervezettől fogadhat el napidíjat.

10.    Jutalom

Ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom (mely adható akár készpénzben, akár természetben, például könyv vagy utalvány formájában), feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20 százalékát, 2019-ben a havi 29.800 forintot.

Fontos kiemelni, hogy a jutalom kivételével mindegyik juttatásnál feltétel, hogy csak akkor adható, ha az a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges, vagyis, hogy nélkülük az önkéntes tevékenységet nem, vagy komoly nehézségek árán lehetne ellátni.

A juttatások adókötelezettsége

A Köt. által meghatározott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásokat az Szja tv. 7. § (1) bekezdés y) pontja alapján a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, tehát ennek megfelelően adó- és járulékmentes juttatásnak minősülnek.

Mely feltételeknek kell ehhez együttesen teljesülniük?
1.    Az önkéntes tevékenységet végző személy a Köt. 4. §-ában meghatározott személy legyen.
2.    Az önkéntes tevékenységet a Köt. 1. és 3. §-aiban felsorolt fogadó szervezetnél kell végezni.
3.    Az önkéntesnek a tevékenységet ellenszolgáltatás nélkül végzett munkaként kell ellátnia.
4.    Az önkéntesnek a fogadó szervezettel megkötött önkéntes szerződés alapján létrejött önkéntes jogviszony alapján kell a tevékenységet végeznie.
5.    A fogadó szervezetnek a Köt. 11. §-a alapján az illetékes Minisztériumnak be kell jelentenie az önkéntes jogviszony létrejöttének tényét.

Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások csak abban az esetben élveznek adó-és járulékmentességet, amennyiben azok:
–    az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenysége ellátása érdekében merülnek fel;
–    nem haladják meg az egyéb jogszabályokban előírt adómentes értékkorlátot, illetve a szokásos piaci áron kerültek beszerzésre;
–    a termék- és szolgáltatás-beszerzésekkel kapcsolatos számlákat a fogadó szervezet nevére és címére állították ki.

A költségek minden esetben csak bizonylat alapján számolhatóak el.

Az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások elszámolása

Amennyiben az önkéntes személyt foglalkoztató fogadó szervezet egyéni vállalkozónak minősül, akkor az önkéntes tevékenységet végző személy részére nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás költségként elszámolható. Erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz az Szja tv. 11. számú melléklet I. fejezetének 29. pontja, mely szerint jellemzően előforduló költség az önkéntest foglalkoztató egyéni vállalkozó által az önkéntesnek nyújtott, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás, ha az önkéntest az egyéni vállalkozó gazdasági-vállalkozási tevékenysége érdekében foglalkoztatta.

Amennyiben az önkéntes személyt foglalkoztató fogadó szervezet a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanynak minősül, akkor az önkéntes tevékenységet végző személy részére nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatás a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül. Az erre vonatkozó rendelkezést a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B fejezetének 7. pontja tartalmazza, mely szerint vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az adózó által a vele önkéntes jogviszonyban álló magánszemély részére személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg.

 

Dr. Németh Ildikó (2019-08-27)