Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 197 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Miért éri meg megbízható adózónak lenni?

2023. 12. 05.

Az adózó-centrikus adóztatás szellemében került bevezetésre a megbízható és a kockázatos adózókra vonatkozó minősítés, melynek lényege, hogy a jogaikat jogkövető módon teljesítő, megbízhatónak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók szigorúbb elbírálásban részesülnek.

A speciális adózói kategóriákba sorolás kizárólag a cégjegyzékbe bejegyzettek adózókra, a csoportos adóalanyokra és az áfaregisztrált külföldi vállalkozásokra vonatkozik. Az adóhatóság az adózókat minősíti annak érdekében, hogy adózók által tanúsított magatartást az adóhatóság az egyes eljárások során figyelembe tudja venni.

A minősítés alapján az adózók megbízható, átlagos és kockázatos adózói besorolást kapnak.

Az állami adó- és vámhatóság a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, áfaregisztrált adóalanyt, illetve a csoportos adóalanyt negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapulvételével a tárgynegyedévet követő 30 napon belül minősíti, amelynek keretében a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását vizsgálja.

Az adóhatóság általában kockázatelemzés során választja ki azokat az adózókat, akiket ellenőrzése alá von. A kockázatelemzés objektív, az adózó nagyságától független, az adózói magatartások jellemző jegyein alapuló tevékenység.
A kiválasztás fázisában viszont az objektív tényezők mellett már számításba jön, hogy egy adózót az adóhatóság milyen adókockázati besorolással illet.

A törvényben meghatározott szempontok szerint az adózók életútjuk, adózási múltjuk alapján megbízható, kockázatos és normál minősítést kapnak. A normál minősítésű adózók esetében az általános eljárási szabályok irányadóak, míg a megbízható adózók különböző kedvezményekben részesülnek, a kockázatos besorolást kapott adózók viszont az áfa-visszaigényléseknél, illetve ellenőrzéseknél a többi adózóhoz képest szigorúbb elbírálás alá esnek.
Ha az adózó vitatja a minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított kilencven napon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. Ha az állami adó- és vámhatóság a kifogásnak helyt ad, határozathozatal nélkül a kifogásnak megfelelően módosítja az adózó minősítését, amelyről az adózót elektronikus úton értesíti. A kifogás elutasításáról az állami adó- és vámhatóság határozatban rendelkezik.

Megbízható adózó

Az Art. 153. § (1) bekezdése alapján az állami adó- és vámhatóság megbízható adózónak minősíti azt a cégjegyzékbe bejegyzett adózót, csoportos adóalanyt vagy áfaregisztrált adóalanyt, amely az alábbi, együttes feltételeknek megfelel:
a) legalább három éve folyamatosan működik, vagy legalább három éve áfaregisztrált adóalanynak minősül;
b) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó terhére megállapított összes adókülönbözet nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének három százalékát, azzal, hogy az adózó terhére megállapított összes adókülönbözetet csökkenteni kell a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adó- és vámhatóság által az adózó javára megállapított összes adókülönbözettel;
c) a tárgyévben és az azt megelőző négy évben az állami adó- és vámhatóság nem indított ellene adótartozás behajtására irányuló végrehajtási eljárást, továbbá az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés 6–21. pontján alapuló, megkeresésenként százezer forintot meghaladó összegre irányuló végrehajtást,
d) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
e) nem rendelkezik ötszázezer forintot meghaladó nettó adótartozással;
f) a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt;
g) a terhére az állami adó- és vámhatóság által kiszabott, a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírság – ideértve a jövedéki bírságot is – összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének egy százalékát;
h) nem minősül kockázatos adózónak; és
i) a tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív.

2023. július 25-től életbe lépő változás, hogy a megbízható minősítést nem befolyásoló tényezők bővítésre kerültek a kis összegű – 100 ezer forintot nem meghaladó – végrehajtási eljárásra irányuló megkeresés alapján indult végrehajtásokkal.

A bővítés elkerülhetővé teszi a megbízható státusz elvesztésével járó, aránytalanul nagy hátrányokat (például a rövidebb ÁFA kiutalási határidő elvesztését), amit okozhat akár egy közjegyzői eljárásban kiszabott rendbírság meg nem fizetése miatti végrehajtás is. A gyakorlatban előfordult olyan eset, amikor sem az áfa- és egyben tao-csoport (a továbbiakban együttesen: csoport) egyes tagjai, sem maga a csoport nem kaphatott a hatályos jogszabályok alapján megbízható adózói minősítést, noha erre csoportalakítás nélkül, önállóan valamennyi tag jogosult lehetett volna.
Ez a helyzet a tagoknak, illetve a csoportnak fel nem róható okból, pusztán amiatt állhat elő, mert a kizárólag áfa- és tao-köteles tevékenységet folytató társaság a megalakulása óta (vagy legalább az adóévet megelőző 6 évben) áfa- és egyben tao-csoportban működik.
A hatályos szabályozás alapján ez a körülmény önmagában kizárttá tette, hogy az ilyen tag megbízható adózói minősítéshez jusson, miközben csoportalakítás hiányában a tagnak lenne saját pozitív adóteljesítménye, és így lehetővé válna számára a megbízható minősítés. Ennek hiányában ugyanakkor maga a csoport sem válhat megbízhatóvá. A módosítás a fentiekben ismertetett helyzetet rendezte.

A csoportos adóalany minősítésének meghatározásakor a tagok esetében az egyes feltételek vizsgálata nem is történik meg, hanem a csoport minősítését a tagok minősítési értékei határozzák meg.

A csoportos adóalany akkor minősül megbízhatónak, ha minden tagja megbízható.

A csoportos adóalany megbízható adózói minősítése azonban 2021. január 1-jétől nem szüntethető meg arra tekintettel, ha olyan adózó csatlakozott a csoporthoz, amely tekintetében nem teljesül a hároméves működésre vonatkozó feltétel.
E rendelkezés alapján, ha például 2,5 éve jogelőd nélkül alakult a csatlakozó tag, amely az Art. 153. § (1) bekezdés a) pontján kívül valamennyi megbízható adózói minősítési feltételnek megfelel, úgy a minősítés során a megbízható adózónak minősülő csoport nem veszti el a megbízható adózói minősítését e tag csatlakozására tekintettel.
Ha azonban az érintett csoporttag más okból sem felel meg a megbízhatóvá minősítés feltételeinek, úgy az előbbi előírás nem vehető figyelembe.
A nyilvánosan működő részvénytársaság akkor is megbízható adózónak minősül, ha három évnél kevesebb ideje működik, de a többi kritériumnak megfelel.
Amennyiben az adózó a tárgyévet megelőző öt évben nem működött, illetve nem minősült áfaregisztrált adóalanynak, akkor a NAV a megbízható minősítés további feltételeit a működés megkezdésétől, illetve az áfaregisztrált adóalanyiság fennállásától vizsgálja.

Kedvezmények

Az állami adó-és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.
A kedvezmények nem alkalmazhatóak, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.
Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül különösen, ha az adózó az ellenőrzés időtartama alatt az állami adó- és vámhatóság számára nem elérhető, iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére.

A megbízható adózó – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 30 napon belül utalja ki. A megbízható nyilvánosan működő részvénytársaság adózó által visszaigényelt általános forgalmi adót az állami adó- és vámhatóság 20 napon belül utalja ki.

A megbízható adózó speciális automatikus fizetési könnyítésre jogosult évente egy alkalommal legfeljebb 12 havi pótlékmentes fizetési könnyítést engedélyez az adóhatóság a feltételek vizsgálata nélkül.

Az automatikus fizetési könnyítés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 3 millió forintot.
Ha a megbízható adózó az automatikus fizetési könnyítés feltételeinek nem felel meg, úgy kérelmét az állami adó- és vámhatóság az általános szabályok szerint bírálja el.
Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, az automatikus fizetési könnyítés érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adó- és vámhatóság a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
A megbízható adózó automatikus fizetési könnyítési kérelmének helyt adó határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

Szankciók

Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható mulasztási bírság felső határa, ha az adózó a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában vagy a jogszabálysértés feltárásának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában megbízható adózónak minősült, az általános szabályok szerint kiszabható mulasztási bírság felső határának 50 százaléka.
Az állami adó- és vámhatóság által kiszabható adóbírság felső határa, ha az adózó az adóellenőrzés alá vont adómegállapítási időszak egészében vagy az adóellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában megbízható adózónak minősült, a kiszabható adóbírság felső határának 50 százaléka.
Nem alkalmazhatók e rendelkezések azon mulasztás, illetve adókülönbözet-megállapítás esetén, amely a megbízható adózói minősítés elvesztését eredményezi.

(Cikkünket teljes terjedelmében az Adózási Módszertani Szemle decemberi számában olvashatják)

dr. Veress Júlia (2023-12-05)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!