Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 1409 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Áfa analitikában nem szereplő számlák elszámolása

2019. 05. 13.

Általános forgalmi adóra irányuló adóellenőrzés során (ennek minősül a kiutalás előtti áfaellenőrzés is) a revizorok mindenképpen bekérik a vizsgálat alá vont időszak(ok)ra vonatkozó áfa analitiká(ka)t. Az adott bevallási időszakra vonatkozó analitikának elvileg alá kell támasztania a benyújtott áfabevallásban elszámolt fizetendő és levonható adót, azaz a bevallás és az áfaanalitika között számszaki egyezőségnek kell fennállnia.

Az áfaanalitika alapján egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az ellenőrzés alá vont adózó mely számlákat vette figyelembe a fizetendő és a levonható adó meghatározása során.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2016. január 1-jétől hatályos 153/A. § (1) bekezdése szerint a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti
a)    a 120. § b) pontja, c) pont cb) alpontja szerinti, az ugyanezen adómegállapítási időszakban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó,
b)    az a) pont alá nem tartozó, az ugyanezen adómegállapítási időszakban vagy ezt megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.

Az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdés b) pontja vonatkozik a másik adóalany által áthárított általános forgalmi adó levonására is. Ez a rendelkezés azokra a beszerzésekre vonatkozik, amelyeknél az adólevonási jog 2015. december 31-ét követően nyílt meg. Az adólevonási jog a beszerzésre vonatkozó teljesítési időpontban nyílik meg, amelyet az Áfa tv. rendelkezései alapján kell meghatározni.

2016. január 1-jétől hatályos 153/A. § (3) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdés b) pontban meghatározott időszakban az adólevonási jog gyakorlására nem került sor, valamint az adólevonási jog az Art. szerint nem évült el, akkor a nem érvényesített levonható előzetesen felszámított adó összege abban az adómegállapítási időszakban vehető figyelembe az előzetesen felszámított adó összegét növelő tételként, amelyben az adólevonási jog keletkezett.

E-kereskedelem 2021

Vizsgáljuk meg azt a helyzetet, hogy a vizsgálat alá vont adózó rendelkezik olyan számlával, számlákkal, amely(ek)re az ellenőrzés alá vont bevallási időszakban, valamint más bevallási időszakban sem gyakorolt adólevonási jogot, bár arra az ellenőrzés alá vont időszakban jogosult lett volna az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (3) bekezdése alapján.

Az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az adózó jogosult arra, hogy a más adóalany által áthárított előzetesen felszámított adót e rendelkezésben meghatározott időszakon belül saját döntése alapján bármely bevallási időszakban levonható adóként figyelembe vegye.

Az ellenőrzéssel lezárt időszakot teremtő utólagos adóellenőrzés megkezdése adózónak az adólevonási jog időbeni gyakorlásához fűződő jogát nem korlátozhatja.

Az adóellenőrzésnek az adózó javára szolgáló körülményeket is fel kell tárnia.

Általános forgalmi adóra vonatkozó utólagos adóellenőrzés során az adózó javára szolgáló körülménynek kell tekinteni, ha rendelkezik olyan számlával, számlákkal, amely(ek) alapján a vizsgálat alá vont időszakban, vagy az ellenőrzés alá vont időszakok valamelyikében adólevonási jog gyakorlására jogosult.

Amennyiben az adózó kéri a revíziótól, hogy a javára szolgáló körülmény(eke)t vegye figyelembe, akkor ezt az ellenőrzés nem hagyhatja figyelmen kívül. A revízió az adózó kérését nem utasíthatja el arra hivatkozva, hogy a számlát/számlákat nem szerepeltette az áfa analitikájában, ezért adólevonási jogát a vizsgálat alá vont időszakban, vagy időszakok egyikében sem kívánta érvényesíteni.

Az Art. szerint nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Ez a szabály akkor lenne irányadó, ha a vizsgálat alá vont adózó a számla/számlák adótartalmát az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időszakban levonható adóként figyelembe vette volna. Ha ezt nem tette meg, akkor az Áfa tv-ben biztosított jogszerűen gyakorolt választásról nem beszélhetünk.

Tegyük fel, hogy a vizsgálat alá vont adózó esetében az Áfa tv. 153/A. § (3) bekezdése irányadó, tekintettel arra, hogy az Áfa tv. 153/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti időszak már eltelt, de az adózó az adólevonási jogát ettől eltérően az időszakot követő valamely bevallási időszakban gyakorolta. Ebben az esetben nem beszélhetünk jogszerűen gyakorolt választási lehetőségről, az adózó jogsértően járt el, amelyet korrigálni köteles.

A korrekció érdekében az időn túli adólevonással érintett bevallási időszakot önellenőrzés útján módosítani kell, amely során a bevallott levonható adót a jogsértően levont áfa csökkenti. Azonban a vizsgálat alá vont időszakra önellenőrzés már nem nyújtható be. Ennek következtében az adólevonási jog kizárólag akként gyakorolható, hogy az ellenőrzés az adózó javára szolgáló körülményt figyelembe veszi. Ezt a revízió csak akkor mellőzheti, ha bizonyítja, hogy adózó a számla/számlák alapján adólevonási jogot nem gyakorolhat.

Tételezzük fel, hogy a vizsgálat alá vont adózó esetében az Áfa tv. 153/A. § (3) bekezdése irányadó, de adólevonási jog megnyílásának időpontját magában foglaló bevallási időszakra önellenőrzést nem nyújtott be, továbbá adólevonási jogát más bevallási időszakban sem érvényesítette. Ebben az esetben az ellenőrzésnek mindenképpen figyelembe kell vennie az ellenőrzés alá vont adózó által levonható adót, mivel az más bevallási időszakban nem számolható el, kivéve, ha az adólevonás jogsértő lenne. Ez a helyzet legkorábban olyan bevallási időszak tekintetében állhat elő, amely 2017. december 31-ét követően kezdődik, mivel az adózó más belföldi adóalany által áthárított általános forgalmi adóval kapcsolatban 2015. december 31-ét követően megnyílt adólevonási jogát saját döntése alapján 2017. december 31-ig bármely adóbevallási időszakban gyakorolhatja. Amennyiben ezt az adózó nem tette meg, akkor 2017. december 31-ét követően adólevonási jogát kizárólag azon bevallási időszakban gyakorolhatja, amelyben adólevonási joga megnyílt, viszont az adólevonási jogát kizárólag ezen bevallási időszakra benyújtott önellenőrzés útján érvényesítheti.

Az Áfa tv. 153/A. §-a 2014. január 1-jétől lépett hatályba. 2014. január 1-je és 2015. december 31-e között ennek (1) bekezdése alapján az adott bevallási időszakban keletkezett fizetendő adó az ugyanezen vagy az Art. szerinti elévülési időn belüli korábbi adómegállapítási időszak(ok)ban keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével csökkenthető.

2014. január 1-je előtt az Áfa tv. 131. § (1) bekezdése a 2014. január 1-jétől hatályos 153/A. § (1) bekezdésével azonos szövegezést tartalmazott, de a 131. § (1) bekezdését 2014. január 1-jével hatályon kívül helyezték.

A tárgyalt szabályok alapján az adózó először az adólevonási jog megnyílásának napját magában foglaló bevallási időszakban gyakorolhatott adólevonási jogot, utoljára pedig abban a bevallási időszakban, amely közvetlenül megelőzte az Art. szerint már elévült bevallási időszakot.

Tekintettel arra, hogy ezen időszakban az adólevonási jog gyakorlásának időpontja kizárólag az adózó döntése, ezért azt az utólagos adóellenőrzés megkezdése nem korlátozhatja. Ebből adódóan az adózó jogosult arra, hogy az adóellenőrzés részére benyújtsa azon számláit, amelyek esetében az adólevonási jog 2016. január 1-je előtt nyílt meg, arra alapozva még nem gyakorolt adólevonási jogot, és azt a vizsgálat alá vont időszakban jogában áll érvényesíteni.

 

 

Bonácz Zsolt (2019-05-13)