Ez a tartalom 1354 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A BREXIT és az általános forgalmi adó

2020. 11. 03.

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból (BREXIT). A kilépést azonban még 2020. december 31-ig egy átmeneti időszak követi. De mi várható az átmeneti időszak után?

Az Unió és az Egyesült Királyság a kilépésről rendelkező megállapodásban egy átmeneti időszakról állapodott meg, amely 2020. december 31-ig tart. Ebben az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság már nem lesz az Európai Unió tagállama, azonban az általános forgalmi adó, illetve a hozzáadottérték-adó (a továbbiakban együtt: áfa) szempontjából még tagállamként kell kezelni, majd az átmeneti időszak lezárultával kell a harmadik országra vonatkozó szabályokat alkalmazni. 

Határon átnyúló termékértékesítések, termékbeszerzések

A határon átnyúló termékértékesítések, termékbeszerzések tekintetében az átmeneti időszakban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) Közösségen belüli (adómentes) termékértékesítésre, a Közösségen belüli termékbeszerzésre, illetve a távolsági értékesítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Ez többek között azt jelenti, hogy az Áfa tv. értelmében továbbra is fennáll az A60-as számú összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség, és változatlanok a közösségi adószám számlán való feltüntetésének a szabályai.

Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságra a harmadik országra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, így az Egyesült Királyságból az EU-27 területére irányuló termékértékesítésekre az Áfa tv. importra, az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre pedig az az Áfa tv. exportra vonatkozó előírásai lesznek érvényesek.

A termékmozgásokkal összefüggésben a kilépési megállapodás előírja, hogy amennyiben az Egyesült Királyság területéről úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket valamely tagállam (pl. Magyarország) területére, vagy valamely tagállam területéről (pl. Magyarország) úgy adnak fel vagy fuvaroznak el terméket az Egyesült Királyság területére, hogy a feladás vagy fuvarozás az átmeneti időszak vége (2020. december 31) előtt kezdődött, azonban ezt követően ért véget, úgy ezeket az ügyleteket áfa szempontból továbbra is a Közösségen belüli ügyletekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni (Közösségen belüli termékértékesítés, Közösségen belüli termékbeszerzés, távértékesítés).

A kilépési megállapodás továbbá rendelkezik arról, hogy az előző bekezdésben hivatkozott ügyletek, valamint az átmeneti időszak vége előtt, az Egyesült Királyság és valamely tagállam (pl. Magyarország) között határon átnyúlóan teljesített ügyletek tekintetében az átmeneti időszak végétől (2020. december 31.) számított 5 évig továbbra is alkalmazni kell az EU-s áfa rendelkezéseket az adóalany jogaira és kötelezettségeire.

Határon átnyúló szolgáltatások

A határon átnyúló, tagállamok és harmadik országok közötti szolgáltatásnyújtások kapcsán a Tanács 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelve a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (a továbbiakban: Héa-irányelv) különböző héafizetési, héabevallási rendszereket szabályoz. A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozóan, az egyes ügylettípusok tekintetében különböző szabályokat állapít meg a Héa-irányelv, a Héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 2011/282/EU végrehajtási rendelet (amely a tagállamokban közvetlenül hatályos), valamint e szabályokkal összhangban az Áfa tv. A szolgáltatások teljesítési helye határozza meg, hogy hol keletkezik adófizetési kötelezettség az ügylet után. A teljesítés helye több tényezőtől függ, többek között a szolgáltatás tartalmától, jellegétől, a szolgáltatást igénybevevő személyétől (adóalany vagy nem adóalany az igénybevevő).

Az átmeneti időszakban az Áfa tv. értelmében továbbra is fennáll az A60-as számú összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség, és változatlanok a közösségi adószám számlán való feltüntetésének szabályai.

Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni áfa szempontból, de néhány kivételtől eltekintve (Közösségen kívül letelepedett nem adóalanyok részére nyújtott, az Áfa tv. 46. §-ban meghatározott szolgáltatások) az Egyesült Királyság kilépése a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét nem változtatja meg. Ugyanakkor változik annak igazolásának módja, hogy a szolgáltatás nyújtása kinek a részére történik.

Kapcsolódó
Szja, járulékok és társasági adó a brexit után

Szja, járulékok és társasági adó a brexit után

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból (BREXIT). A kilépést követő, 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak után új korszak kezdődik. Mi várható jövőre a személyi jövedelemadó, járulékok és társasági adó terén?

Áfa-visszatéríttetés

Az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságot úgy kell kezelni, mintha az EU tagállama volna. Így az átmeneti időszakban az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalanynak a Magyarországon megfizetett áfára vonatkozó visszatérítési kérelmét az Áfa tv. XVIII. fejezete, valamint a nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008/9/EK Irányelv értelmében a letelepedés helye szerinti tagállamhoz, azaz az Egyesült Királyság illetékes hatóságához kell benyújtani, továbbá a visszatérítés teljesítéséhez nem szükséges viszonossági megállapodás megléte az Egyesült Királyság és Magyarország között.

Az átmeneti időszakban a Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel rendelkező adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett áfa visszatérítése iránti kérelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény XXII. fejezetében szabályozott módon a magyar adóhatósághoz kell benyújtani.

Tekintve, hogy az átmeneti időszakban az Egyesült Királyság a többi tagállammal esik egy tekintet alá, a Közösség más tagállamában megfizetett áfa az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalanynak – a vonatkozó feltételek fennállása esetén – visszajár, valamint a Közösség Egyesült Királyságtól eltérő más tagállamában gazdasági céllal letelepedett adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett áfa is visszajár a vonatkozó feltételek fennállása esetén. A hatályos EU-s szabályozás értelmében ugyanakkor a visszatérítés tagállamában nem letelepedett adóalanyok a tárgyévben felszámított áfa visszatéríttetését a tárgyévet követő év szeptember 30-ig kérhetik. A kilépési megállapodás lerövidíti a visszatérítési kérelem benyújtásának határidejét az Egyesült Királyság/EU-27 vonatkozásában. A kilépési megállapodás értelmében így a belföldi adóalanyok részére az Egyesült Királyságban, illetve az egyesült királyságbeli adóalanyok részére belföldön felszámított áfa visszatéríttetésére vonatkozó, 2020-as évet érintő kérelmek benyújtásának határideje a fentiektől eltérően 2021. március 31.

Az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett adóalany által Magyarországon megfizetett áfa, illetve a Magyarországon gazdasági célú letelepedéssel rendelkező adóalany által az Egyesült Királyságban megfizetett héa abban az esetben jár vissza – figyelemmel a jelenlegi szabályozási környezetre –, amennyiben az Egyesült Királyság és Magyarország viszonosságban állapodik meg egymással.

Egyablakos rendszer

Az egyablakos rendszer szolgál arra, hogy az adófizetés helye szerinti tagállamban (fogyasztási tagállam) nem letelepedett adóalanyok a nem adóalanyok részére nyújtott távközlési, műsorszolgáltatási és elektronikus szolgáltatás után az adót bevallják és megfizessék. Ezen rendszerben a bevallásokat és a befizetéseket az adóalany letelepedésének tagállama adóhatóságához kell benyújtani. Amennyiben az egyablakos rendszer keretében benyújtott bevallásokat korrigálni szükséges, úgy a bevallás korrekcióját az eredeti bevallás benyújtása esedékességének időpontjától számított 3 évig lehet (kell) a letelepedési tagállamnál megtenni (ezt követően a fogyasztási tagállamnál kell ezt közvetlenül kezdeményezni). A fentiektől eltérően a kilépési megállapodás értelmében az Egyesült Királyságban, mint letelepedési tagállamban az egyablakos rendszerben benyújtott azon bevallások, valamint valamely tagállamban (pl. Magyarországon) mint letelepedési tagállamban az Egyesült Királyság vonatkozásában az egyablakos rendszerbe benyújtott azon bevallások tekintetében, melyek az átmeneti időszak vége előtt teljesített ügyletekre vonatkoznak, a korrekciókat legkésőbb 2021. december 31-ig lehet a letelepedési tagállamba benyújtani.

NAV

(Lezárva: 2020. november 3.)

Adópraxis (2020-11-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!