Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 1076 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Áfa-szabályok az új adócsomagban

2021. 06. 09.

A Varga Mihály pénzügyminiszter által májusban benyújtott törvényjavaslat „az egyes adótörvények módosításáról” több lényeges változtatást is tartalmaz a következő évre. Ezúttal az általános forgalmi adózásra vonatkozó újdonságokat vesszük sorba.

Az adócsomag vagy Javaslat (T16208 törvényjavaslat) személyi jövedelemadózásra és szochó csökkentésre vonatkozó szabályait már elemeztük – ezúttal az Áfa-szabályok újdonságait tekintjük át. 

Behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos módosulások 

A behajthatatlan követelésekre eső áfa különös eljárás keretében történő visszaigénylése 

Az általános forgalmi adó alanya külön, írásbeli kérelem útján igényelheti az állami adóhatóságtól az általa behajthatatlan követelésként elszámolt összeg áfa tartalmát, ha a követelés behajthatatlanná válásának megállapításakor a követelés alapját képező, eredeti ügyletre tekintettel számított elévülési idő már eltelt.
A kérelem a követelés behajthatatlanná válásának megállapításától számított egyéves jogvesztő határidőn belül nyújtható be, amennyiben a behajthatatlan követelésként való elszámolásra alapot adó ok a visszatérítést lehetővé tevő szabály hatályba lépését követően következett be. Amennyiben viszont az ok ezt az időpontot megelőzi, de az ok bekövetkezte óta még nem telt el 1 év a hatálybalépéshez viszonyítva, úgy az adóalanyoknak az új rendelkezés hatályba lépésétől számítva 180 nap áll rendelkezésre a kérelem benyújtására. 
A Javaslat ezzel szemben nem teszi lehetővé a kérelem benyújtásának a lehetőségét azokban az esetekben, amikor a követelés behajthatatlanná válásának megállapítására az új rendelkezés hatályba lépését megelőző 1 éven túl került sor. Ezekben az esetekben kizárólag az Európai Unió Bírósága által C-507/20 ügyszámon meghozott végzésre való hivatkozással a végzés közzétételétől számított 180 napon belül van csak lehetőség.
A benyújtás feltétele, hogy a behajthatatlan követelés jogcímén történő adóalap-csökkentésre vonatkozó, a Javaslat által módosított és az itt felsorolt jogszabályi feltételek, valamint azon korábbi feltétel, mely szerint az adóalany az eredeti ügylet teljesítési időpontjában nem állhat fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, egyébként teljesülnek. 
Az adóhatóság 6 hónapon belül dönt a kérelemről. A kérelem benyújtására a módosított szabály hatályba lépésének időpontjában folyamatban levő adóhatósági ellenőrzés során is jogosultak az adóalanyok. A Javaslat rendezi azt az esetet is, amikor a kérelemre történő adó-visszatérítést követően a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója részére a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték egészét vagy annak egy részét mégis megtérítik. 

A behajthatatlan követelés jogcímén történő adóalap-csökkentésre vonatkozó jogszabályi feltételek egyszerűsödése 

Hatályon kívül helyezésre kerül az adóalap-csökkentés feltételeként az adósra vonatkozóan meghatározott, az adóalap csökkentés végrehajtását kizáró alábbi feltételek:

  • vevő az eredeti ügylet teljesítési időpontjában fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt állt;
  • adószáma törölve volt ;
  • az eredeti ügylet teljesítési időpontjában, illetve az azt megelőző éven belül szerepelt a nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkezők adatbázisában;
  • az eredeti ügylet teljesítési időpontjáig az eladó kapott rá vonatkozóan figyelmeztető levelet az adóhatóságtól.

Változatlan feltétel, hogy az adóalany és a vevő független felek, megtörténjen az előzetes írásbeli értesítés, az esedékesség óta legalább egy év eltelt (speciális eseteket kivéve) és feltétel, hogy az ellenérték más módon nem térült vagy térül meg.

A módosítás alapján e körülmények nem zárják ki az adóalap csökkentés végrehajthatóságát automatikusan, az adóhatóság az adóalapot és fizetendő adót csökkentő adóalany ellenőrzésekor – a rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelvvel összhangban – e körülményeket is mérlegeli és értékeli. A módosított előírások azon ügyletek esetében is alkalmazhatóak, amelyek teljesítési időpontja a módosulás hatályba lépése előtt, de 2015. december 31. utánra esik.
(Hatály: kihirdetést követő nap)

Az Egyesült Királyságbeli adóalanyok áfavisszatérítési joga 

A Javaslat viszonossági alapon lehetővé teszi a belföldön felszámított áfa-visszatérítését az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok számára. Az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyokat a 2020. december 31. napot követően teljesített ügyletek tekintetében illeti meg a Magyarországon felszámított áfa visszatérítésének lehetősége. Ezen időpontot megelőzően ezen adóalanyok az EU jog alapján voltak jogosultak az áfa-visszatérítése. Az áfa-visszatérítés lehetősége addig adott, amíg a két állam viszonossági alapon biztosítja ezt a lehetőséget. 
(Hatály: kihirdetést követő nap)

Különös adóvisszatérítés

A különös adóvisszatérítésre azokban az esetekben is lehetőség van, amikor a hatályos előírások szerint a kérelem benyújtása azért nem lehetséges, mert a kérelmet megalapozó ok olyan időpontban következett be (az elévülés időből már kevesebb, mint 6 hónap van hátra vagy az elévülési idő már eltelt), amely a kérelem befogadhatóságát kizárja.
Átmeneti szabály állapítja meg, hogy a módosított szabályok az esetben vehetők figyelembe, ha a kérelem benyújtását megalapozó ok a módosítás hatályba lépése után következett be.
(Hatály: kihirdetést követő nap)

Pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget telepít a Javaslat a pénzforgalmi szolgáltatókra az általuk teljesített pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a határon átnyúlóan nyújtott fizetésekkel kapcsolatban. A Javaslat meghatározza, hogy mely esetekben kell a fizetést határon átnyúlónak tekinteni, illetve hogyan állapítható meg a fizető fél és a kedvezményezett elhelyezkedése. A nyilvántartásban szereplő adatokról a pénzforgalmi szolgáltatónak naptári negyedévenként elektronikus formában adatot kell szolgáltatni, amennyiben az adott naptári negyedévben határon átnyúlóan eszközölt fizetések száma eléri a meghatározott küszöbértéket. Adatszolgáltatásra főszabály szerint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett. 
Abban az esetben, ha a kedvezményezett egyik pénzforgalmi szolgáltatója sem minősül a Közösség területén elhelyezkedőnek, úgy adatszolgáltatásra a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója kötelezett. A Javaslat meghatározza a nyilvántartás adattartalmát. 
(Hatály: 2024. január 01.)

Import küldemények áfakezelésének pontosítása

2021. július 1-jén hatályba léptek a távértékesítéssel kapcsolatos közösségi szabályok. A Javaslat pontosítja a 150 EUR-t meg nem haladó import küldemények utáni áfa fizetésére vonatkozó egyszerűsített eljárást. A vámkezelt termékek adóalapját és a beszedett adót ugyan arról a hónapról benyújtott adóbevallásban kell feltüntetni, ugyanis a vámkezelés történhet az adó beszedését megelőző hónapban is.
(Hatály: kihirdetést követő nap)

Egyéb módosítások

A Javaslat a szakképesítési törvény módosítását követően is biztosítja a szakmai vizsgák és a képesítő vizsgák áfamentességét. 
(Hatály: 2021. július 01.)

A külföldi utas áfa-visszatérítésére vonatkozó szabályok vonatkozásában a papír alapú eljárás mellett megteremti a Javaslat az elektronikus igazolás lehetőségét is. 
A Javaslat az EU közös biztonság- és védelempolitikájával kapcsolatosan megvalósított, valamint a fegyveres erők által eszközölt ügyletek áfakezelésére vonatkozó módosító rendelkezéseket tartalmaz. 
A Javaslat jogtechnikai módosításokat is tartalmaz, ugyanis kiegészíti a számlaadat-szolgáltatásból, illetve az online pénztárgépek általi adatszolgáltatásból beérkező adatok felhasználási célját az adóhatóság, áfa-bevallások elkészítésével összefüggő kibővülő feladatkörével. 

dr. Veress Júlia (2021-06-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!