Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági jog
  • civil szervezetek joga
  • polgári jog

Ez a tartalom 894 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így részesülhetnek a civilek az 1 százalékból

2021. 09. 14.

2021. szeptember 30-ig regisztrálhatnak a civil szervezetek, ha részesülni kívánnak az 1% személyi jövedelemadó felajánlásból. Ahhoz, hogy a civil szervezet fogadni tudja a felajánlásokat, előzetesen, elektronikus úton regisztrálnia kell a NAV-nál. A korábban még nem regisztrált civil szervezeteknek 2021. szeptember 30-ig elektronikusan kell az adatlapot a NAV-hoz benyújtani. A határidő jogvesztő!

Azok a civil szervezetek részesülhetnek az adózók 1%-os felajánlásaiból:
- amelyek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil. tv.) szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet és alapítvány, közalapítvány, amelyeket a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel vett nyilvántartásba a bíróság, 
- ha belföldi székhelyű és nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végez, (nem kell közhasznú jogállásúnak lennie a civil szervezetnek!) Közhasznú tevékenység fogalmát a Civil tv.7 határozza meg, mely szerint közhasznú minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
- alapszabálya, alapító okirata szerint megfelel a Civil tv. 34. § (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, szerepel az okiratban, hogy a civil szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Ahhoz, hogy a civil szervezet fogadni tudja az 1%-os felajánlásokat, regisztrálnia kell a NAV-nál, elektronikus úton előzetesen az EGYREG adatlapon. 

Regisztráció nélkül nem részesülhet a civil szervezet az 1%-os felajánlásokból. A regisztrációs kérelem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év szeptember 30-a.

Már letölthető a civil szervezetek 21EGYREG-adatlapja, amit azoknak a civil szervezeteknek kell beadniuk, akik 2022 évtől igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztráltak.

Az adatlapot 2021. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani.

A regisztrációt csak egyszer kell megtenni és visszavonásig érvényes, tehát a már regisztrált szervezeteknek nem kell ismét, vagy évente benyújtania az adatlapot.

FONTOS! Hogy a szeptember 30-i benyújtási határidő jogvesztő, aki elmulasztja az csak 1 év múlva regisztrálhat legközelebb, tehát sem méltányossági kérelmet, sem igazolási kérelmet vesznek figyelembe.

Határidőn túl akkor nyújtható be az adatlap, ha a civil kedvezményezett

  • jogutódlással megszűnik, vagy a jogutód szervezet a kedvezményezett civilszervezetből vált ki, mivel a jogutód szervezet nem válik automatikusan civil kedvezményezetté,
  • azt jelenti be, hogy már nem felel meg a regisztráció feltételeinek,
  • másik belföldi pénzforgalmi számlaszámot kíván megjelölni az szja számára felajánlott 1%-ának fogadására.

Amennyiben a regisztrációt követően bekövetkezett változás miatt a szervezet már nem felel meg a fent írt feltételeknek, azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Az adóhatóság a bejelentést követően törli a szervezetet a kedvezményezettek hatósági nyilvántartásából. 

Kiutalás

A NAV a kedvezményezetteket megillető összegről szeptember 15-éig az internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé. A civil kedvezményezetteknek felajánlott összeget pedig minden év szeptember 30-áig utalja át. 
Köztartozás fennállásakor a NAV intézkedik a kedvezményezett javára felajánlott adóösszeg átvezetéséről az általa nyilvántartott köztartozásra. A köztartozások kiegyenlítése után fennmaradó összeg utalható a kedvezményezettnek.

Mire használhatja fel a civil szervezet a kapott 1%-os támogatást?

Elsődlegesen az alapcél szerinti közhasznú tevékenység megvalósítására kell fordítania a kiutalt összeget, illetve a jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására.
Fontos, hogy működésével kapcsolatosan együttesen is csak az 1 %-os támogatás 25% -át, de maximum 25 millió forintot használhat fel. 

Működéssel kapcsolatos költség: 
- személyi jellegű ráfordítások; 
- fizetendő kamatok; 
- székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek közeli hozzátartozójának magánlakása is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak; 
- postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja.

A kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg 10%-át, de legfeljebb 10 millió forintot.
Tartalékolhatja is a szervezet a kapott 1%-ot, az átutalást követő második év december 31-éig.

Beszámolási kötelezettség

Az 1% felajánlás költségvetési támogatásnak minősül, amelynek felhasználást a NAV ellenőrizheti.

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon „KOZ” Közlemény az adózó rendelkezése szerinti a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásról” elnevezésű adatlapot kell kitölteni minden év május 31. napjáig, melyet elektronikus úton kellett beküldeni a NAV részére az Cégkapun keresztül.
Tehát a 2021-ben átutalt összeg adatait 2023. május 31-éig. 2021. május 31-ig kell teljesíteni a 2019-ben átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a 19KOZ jelű nyomtatványon – közleményen –, amely letölthető a NAV holnapjáról.

A közleményben szerepelnie kell az 1 %-os összeg felhasználására vonatkozó adatoknak, ezen belül a cél szerinti és működési költségeknek külön-külön és összegszerűen is. Ugyancsak szerepelnie kell a felajánlott összeg esetleges – legfeljebb az átutalást követő második év végéig terjedő – tartalékolására vonatkozó információknak is. 2017-től a köztartozásra átvezetett összeget is fel kell tüntetni a közleményben. 
A közlemény végén nagyobb terjedelmű szabadon gépelhető rész található, melyben az 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó részletes információk tüntetendők fel.

Az 1%-os támogatást és annak felhasználását közzé is kell tennie a civil szervezeteknek. 

Amennyiben saját honlappal rendelkezik a szervezet, az 1% felhasználásáról szóló közleményüket azon meg kell jeleníteni legkésőbb május 31-éig, és legalább 1 évig nem távolítható el. Ha a kedvezményezett a közleményre vonatkozó szabályoknak nem tett eleget, teljesítésekor számszakilag hibás adatot közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és a NAV által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, vagy teljesítésekor valótlan adatot közölt, a NAV határozatával kizárja a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben tett felajánlások részesedéséből. 
Amennyiben a NAV azt megállapítja meg, hogy a kedvezményezett az egy éves tartalékolási időt túllépte és a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, erről határozatot hoz, amelyben a kedvezményezettet a közhasznú tevékenység megvalósítására az egy éves tartalékolási idő lejártáig fel nem használt, az ötezer forintot elérő összeg visszafizetésére kötelezi.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a NAV által továbbított közleményeket www.civil.info.hu honlapján június 30-tól legalább 1 évig ingyenesen közzé teszi.

(NAV információs füzetek)
nav.gov.hu
 

dr. Gaál Nóra (2021-09-14)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!