Szakterületek:

 • személyi jövedelemadó
 • cafetéria

Ez a tartalom 316 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Diákmunka egyszerűsített foglalkoztatás keretében

2023. 08. 08.

A nyári szünetben számos diák a felszabadult idejében munkát vállal, ezáltal belép a munka világába. Az iskolaszövetkezetben történő foglalkoztatás mellett a másik népszerű foglalkoztatási forma az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentésével jön létre.

Az egyszerűsített foglalkoztatás a határozott idejű munkaviszony atipikus formájának minősül, melynek keretében a munkáltató az általános szabályokhoz képest kedvezőbb közteherfizetés mellett, alkalomszerűen, rövid időre, több munkavállalót tud foglalkoztatni egyszerű adminisztráció mellett.

Két törvényben találhatóak meg a munkaviszony ezen speciális típusára vonatkozó szabályok, az Mt. és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) rendelkezik a részletszabályokról.

Az egyszerűsített foglalkoztatás fajtái, vagyis egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
 • alkalmi munkára.

Idénymunkának a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődő munka minősül [Mt. 90. § c) pont].

Idénymunka, alkalmi munka

Mezőgazdasági idénymunkánál az év adott időszakához vagy időpontjához kötődőnek kell tekinteni az olyan munkavégzést is, amely az előállított növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhető el kizárólag abban az időszakban vagy időpontban.

Mezőgazdasági idénymunkának minősül a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével - , feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Turisztikai idénymunkának minősül a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott, kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a 120 napot.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek minősül:

 • az idegenvezetői tevékenység,
 • a lovas szolgáltató tevékenység,
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység,
 • a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint
 • az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység.

Filmipari statisztának minősül az a természetes személy, aki a 3711 FEOR-számmal azonosított foglalkozású, feltéve, hogy a tevékenysége a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti filmalkotás elkészítésében kisegítő pótolható jellegű és ezen tevékenységből származó napi nettó jövedelme nem haladja meg a 18 000 forintot.

Ettől eltérően, a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme a 2022. július 1-jén vagy azt követően létesített jogviszony esetében nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, melyet száz forintra kerekítve kell meghatározni (2023. január 1-jétől ez az összeg 27 800 forint).

Alkalmi munkának minősül a munkáltató és a munkavállaló között:

 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napra,
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napra, és
 • egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napra

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.
Ezek alapján megállapítható, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás keretében idénymunkára és alkalmi munkára is csak határozott időre létesíthető jogviszony.

Fontos szabály továbbá, hogy amennyiben a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több alkalommal munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben nem haladhatja meg a 120 napot.

Az efo adózása

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem bérjövedelemnek minősül és jövedelemnek a kifizetett nettó munkabér 100 százalékát kell tekinteni, az így megszerzett bevételből azonban csak akkor kell személyi jövedelemadót fizetni és bevallást benyújtani, ha annak összege meghaladja az Efo tv. szerinti mentesített keretösszeget.
Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a munkavállalónak nem kell jövedelmet megállapítania és személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, feltéve, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos:

 • kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
 • a garantált bérminimum (ha a munkavállalónak alapbérként, illetve teljesítménybérként  legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár) napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (ezen szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg).

Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétel az adóévben a mentesített keretösszeget meghaladja és emiatt a diáknak a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, akkor az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezetben jövedelemként csak a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe vennie.

Ettől eltérően nem kell jövedelmet megállapítani és bevallást benyújtani a filmipari statisztaként végzett – Efo tv. hatálya alá tartozó – alkalmi munkából származó bevételből.
A munkáltató, illetve kifizető köteles a kifizetéskor igazolást adni a diáknak a kifizetett összegről, a levont személyi jövedelemadó előlegről, az egyéni járulékokról, illetve társadalombiztosítási járulékról.
Ezen kívül az adóévet követő év január 31-éig adóévi összesített igazolást is kell adni.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót közteherfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 2023. január 1-jétől a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként:

 • mezőgazdasági idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5%-a, azaz 1 200 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes miniálbér 0,5%-a, azaz 1200 forint,
 • alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1%-a, azaz 2 300forint,
 • filmipari statiszta esetén a minimálbér 3%-a, azaz 7 000 forint.

A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV egyszerűsített
foglalkoztatásból eredő közteher befizetések elnevezésű beszedési számlára kell megfizetnie.

A közteher kiváltja a munkáltató oldalán:

 • szociális hozzájárulási adót,
 • rehabilitációs hozzájárulás, valamint
 • az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettséget.

A munkavállaló oldalán a közteher megfizetésével nem terheli:

 • társadalombiztosítási járulék és
 • a személyijövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség.

Az egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazott munkavállaló után a társadalombiztosítás rendszerében nem minősül biztosítottnak, így járulékfizetési kötelezettség sem terheli.

Személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettség

Amennyiben a diák adóköteles jövedelmet szerez, akkor azt az évet követően köteles a személyi jövedelemadó-bevallásban feltüntetni.
Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a személyijövedelem-bevallást akkor is el kell készíteni, ha a diák még nem töltötte be a 18. életévét, vagyis függetlenül attól, hogy a diák hány éves, ha adóköteles jövedelmet szerez, akkor a törvényes képviselője jóváhagyásával arról személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania.
Az adóköteles jövedelemről érkezett adatok alapján az adóhivatal minden esetben bevallási tervezetet készít a megszerzett jövedelemről.
Kiskorú, azaz 18 év alatti diák esetén az adóbevallási tervezetet az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg és hagyhatja jóvá, ugyanis a bevallási tervezet jóváhagyására a kiskorú gyermek akkor sem jogosult, ha saját ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.
Abban az esetben, ha a diák a 18. életévét betöltötte és ügyfélkapus regisztrációval rendelkezi, akkor az ügyfélkapus bejelentkezést követően érheti el és hagyhatja jóvá az adóhivatal által elkészített bevallás tervezetet.
Ügyfélkapu hiányában lehet kérni az adóhivatalt a bevallási tervezet postázására, továbbá lehetőség van a bevallási tervezettől függetlenül önállóan elkészített személyijövedelemadó-bevallás elkészítésére, melyet a megszerzés évét követő május 20-áig kell benyújtani.

Összegezve a fentieket a részben anyagi megfontolásból, részben szakmai gyakorlat szerzése céljából végzett diákmunkából származó jövedelem után a diákok többsége nem fizet személyi-jövedelemadót a 25 év alatti fiatalok kedvezményének köszönhetően.

Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen jogviszonyban történik a foglalkoztatás, mert az eltérő foglalkoztatási formákhoz tartozó különféle adózási kötelezettségek jelentős hatással vannak a nettó jövedelem alakulására.

dr. Záhonyi Mariann Szilvia (2023-08-08)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!