Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • TB ellátások
 • járulékok
 • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 184 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az egészségbiztosítás szabályainak 2024. évi változásai

2023. 12. 18.

Az alábbiakban összefoglaljuk a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet 2024. január 1-jétől hatályos módosításait.

Korábban már írtunk arról, hogy 2024. január 1-jétől bővül a hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjra jogosultak köre. A hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjra az a magyar állampolgár is jogosult lesz, aki külföldön bármely felsőoktatási intézményben folytatja a tanulmányait. Az alábbiakban tekintsük át, hogy milyen egyéb változások lesznek jövőre az egészségbiztosításban!

Megtérítési eljárás

2024. január 1-jétől új szabályként kerül be 1997. évi LXXXIII. törvénybe a megtérítési eljárás kapcsán, hogy az egészségbiztosítási ellátásra jogosult személy betegségéért, keresőképtelenségéért, egészségkárosodásáért vagy haláláért felelősnek kell tekinteni azt a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatót is, aki által nyújtott ellátással összefüggésben

 • bíróság vagy hatóság megállapította, hogy az egészségügyi szakmai szabályok megsértésével nyújtott szolgáltatást, és
 • az ellátásra jogosult személy ezen szakmai szabályok megsértésével nyújtott szolgáltatás következtében vesz igénybe természetbeni vagy pénzbeli egészségbiztosítási ellátást.

Megjegyzés: A fenti követelés érvényesítése során kármegosztás nem alkalmazható.

A bíróság a jogerős ítéletét, illetve a hatóság a végleges határozatát megtérítésre irányuló eljárása lefolytatása céljából megküldi az egészségbiztosítónak. Az ítéletben vagy határozatban foglaltakat az egészségbiztosító a kézbesítéstől számított legfeljebb 1 évig, míg megtérítési eljárásból adódó érvényesítés esetén a követelés megtérüléséig kezeli.

1. Foglalkoztatói igazolásra vonatkozó módosítások

A hatályos szabály alapján, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásaira és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t köteles kiállítani. A foglalkoztató ezt a „Foglalkoztatói igazolás”-t a biztosított által benyújtott igazolásokkal, és a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj iránti kérelemmel/nyomtatvánnyal együtt 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak. A foglalkoztató további kötelezettsége, hogy a kérelem, valamint az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet módosítása alapján 2024. január 1-jétől személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot kell kitölteni. Azaz, a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató 2024. január 1-jétől a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra és a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához kiállítja a személyre szabott ügyintézési felületen közzétett elektronikus űrlapot. A kitöltött elektronikus űrlapot a biztosított által benyújtott igazolásokkal, továbbá a táppénz és a baleseti táppénz kivételével a Kincstár által a kérelem benyújtására rendszeresített – a biztosított által kitöltött és aláírt – elektronikus űrlappal együtt 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak.

Megjegyzés: Nem változik az a szabály, hogy a foglalkoztató a kérelem, illetve az igazolások átvételét, beérkezését 2024. január 1-jétől továbbra is hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

A fentiek kapcsán 2024. január 1-jétől hatályon kívül kerülnek a következő szabályok:

 • Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a „Foglalkoztatói igazolással” együtt köteles benyújtani a 37. § szerint az Igazolványt.
 • Ha a biztosított nem bocsátja a foglalkoztató rendelkezésére a 38. § (3) bekezdés szerinti nyomtatványokat, ezt a tényt a „Foglalkoztatói Igazolás”-on jelezni kell.
 • Amennyiben az Igazolvánnyal kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, úgy a rendelkezésre álló adatok alapján kell a kérelmet elbírálni.
 • Ha az igénylő hallgatói (diplomás) gyermekgondozási díjat igényel és a szülés napján nem biztosított, akkor a nyomtatványhoz csatolni kell a hallgatói jogviszonyról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint, ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.

2. Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátásokra vonatkozó változások

A hatályos szabály alapján a biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról, valamint a méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt, kivéve a méltányosságból igényelt pénzbeli ellátás tekintetében a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az ellátásra nem jogosult.
Ugyancsak hasonló szabály vonatkozik a méltányosságból megállapítandó gyermekápolási táppénzre, mely szerint ez esetben is a foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét, a rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint – ha a foglalkoztató társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet – a Kincstár által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a székhelye szerint illetékes kormányhivatal részére.

2024. január 1-jétől a következő szabályt kell alkalmazni: A biztosított a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon a foglalkoztatójához nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell – az Ebtv. 50.  § (3) bekezdésében foglalt, méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénzt kivéve – a kifizetőhely vagy a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az adott ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. Ezt követően a foglalkoztató – akkor is, ha kifizetőhelyet működtet – a biztosított méltányossági kérelmét annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.

Megjegyzés: Nem változik az a szabály, hogy méltányosság tárgyában hozott döntést a kormányhivatal közli mind a biztosítottal, mind a foglalkoztatójával.

2024. január 1-jétől az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a természetes személy – aki a külföldi foglalkoztatója helyett maga teljesíti biztosítással összefüggő bejelentési, járulékfizetési és bevallási kötelezettséget – méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmét szintén a személyre szabott ügyintézési felületen elektronikus úton továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. Esetükben is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy a méltányosságból megállapítandó ellátás iráni kérelemhez csatolni kell a kormányhivatal azon végleges döntését, hogy a kérelmező az adott ellátásra nem jogosult, továbbá a táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez az orvosi igazolást, javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról.

2024. január 1-jétől a fentiek kapcsán bővül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának a feladatköre. A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kerül a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátás és egyszeri segély folyósításának feladata is.

3. Visszafizetési eljárásra és a késedelmi pótlékra vonatkozó módosítások

2023. december 31-éig hatályos szabály alapján

 • az 1000 forintot meg nem haladó visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetésre irányuló eljárást nem kell lefolytatni;
 • nem kell behajtani a kamat- és késedelmipótlék-tartozást akkor, ha a kötelezett terhére nyilvántartott követelés összege az 1000 Ft-ot nem haladja meg.

2024. január 1-jétől a fenti 1 000 forintos értékhatárok 10 000 forintra nőnek.

dr. Radics Zsuzsanna (2023-12-18)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!