Szakterületek:

  • önkormányzat-jegyzői munkakör
  • közszolgálati munkajog
  • önkormányzati hatósági jogalkalmazás

Ez a tartalom 1149 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2024-01-08 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: HIPA 2024: figyeljenek az egyéni vállalkozók és a gyártók!

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Feleződhet az egyik legfontosabb önkormányzati bevétel

2021. 01. 05.

A koronavírus-világjárvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a Kormány lényegében felére csökkentette az iparűzési adót azzal a 2020 végén megalkotott rendelettel, miszerint a mikro-, kis- és középvállalkozás helyi iparűzési adófizetési kötelezettsége 1%, akkor is, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték ennél magasabb. A támogatás igénybe vételéről a vállalkozásoknak kell nyilatkozniuk.

Az adóemelési stopot elrendelő veszélyhelyzeti jogszabályt követően újabb lényeges kérdésben érintik az önkormányzatok adóztatási lehetőségeit. A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szövege szerint a 2021-ben végződő adóévben – ha az önkormányzati rendelet szerinti adómérték több mint 1% – a helyi iparűzési adó mértéke 1% lesz azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (a továbbiakban: KKV), amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. 

A KKV-nak minősülő vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. Az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét az így meg nem fizetendő előleg-részlet összegével hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti. A tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó KKV-k a kedvezményt a 2021. évben kezdődő adóévében vehetik igénybe.

Az iparűzési adó csökkentése a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, és az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak tekintendő.

Ki minősül kkv-nak?

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, 
a) amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) amelynek éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá
c) amelyben az állam, az önkormányzat vagy KKV-nak nem minősülő vállalkozások tulajdoni részesedése – jegyzett tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

A KKV minőségnek való megfelelést a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó esetén a 2021-ben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó beszámoló, ennek hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó esetén a 2020-ban végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a tevékenységét 2021-ben kezdő vállalkozó esetén pedig a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján kell megállapítani.

2022-es Adócsomag Online Szakmai nap

Miről kell nyilatkoznia a támogatást igénybe vevő vállalkozásnak?

A vállalkozónak a támogatás igénybevétele érdekében – az állami adó- és vámhatóság útján – 2021. február 25-ig kell nyilatkoznia a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára arról, hogy KKV-nak minősül, a támogatást – a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel – átmeneti támogatás jogcímen jogosult igénybe venni. 
Nyilatkoznia kell továbbá a vállalkozónak arról is, hogy 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján ugyanis, ha uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem részesülhet állami támogatásban. A rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése rendelkezik arról, hogy a vállalkozást mely feltételek fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni a 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó állami támogatások alkalmazása esetén. 

A vállalkozó azonban abban az esetben is jogosult a csökkentett összegű helyi iparűzési adó alkalmazására, ha 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült ugyan, de 

  • a nyilatkozat megtételekor már nem áll a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós rendelet szerinti fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt, vagy ellene hitelezői kérelmére fizetésképtelenségi eljárás nem indítható,
  • megmentési célú támogatásban részesült, és a kölcsönt a nyilatkozat megtételekor már visszafizette vagy a kezességvállalás időtartama már lejárt, 
  • szerkezetátalakítási támogatásban részesült, és a nyilatkozat megtételekor már nem tartozik szerkezetátalakítási terv hatálya alá.

Amennyiben tehát a vállalkozást a rendelet 6. § (4a)-(4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévőnek kell tekinteni, és fenti feltételeknek nem felel meg, nem jogosult a helyi iparűzési adó csökkentésére.
A nyilatkozat az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Ha a vállalkozó telephelyének címét az önkormányzati adóhatóság számára még nem jelentette be, a támogatás igénybevételére abban az esetben is jogosult, ha ezt 2021. február 25-ig az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet alapján a helyi adó mértékének csökkentése az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, továbbá az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény szerint átmeneti támogatásként nyújtható.

Az átmeneti támogatás mértéke és tartama

Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 2021. évi első előleg-fizetési időpontban esedékes iparűzési adóelőleg számítása során figyelembe vett adóalap, valamint a 2021-ben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított általános adómérték és az 1%-os, csökkentett adómérték különbözetének szorzata. Az így megállapított támogatástartalmat az adózó székhelye illetőleg telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a vállalkozónak a támogatás igénybevételével kapcsolatos nyilatkozata kézhezvételét követően, legkésőbb 2021. április 30-ig visszaigazolja.

Ha az általános – az önkormányzat rendeletében eredetileg szereplő – adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének és a csökkentett – 1%-os – adómértékkel számított 2021. év után fizetendő helyi iparűzési adó összegének különbözete meghaladja a fentiek szerint számított átmeneti támogatás támogatástartalmát, a támogatástartalmat meghaladó összeg nem minősül átmeneti támogatásnak, hanem a vállalkozás tevékenységének függvényében általános csekély összegű támogatásnak, mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak vagy halászati csekély összegű támogatásnak tekintendő. 

Ugyanezen jogcímeken illeti meg az adózót az adóelőny abban az esetben is, ha nem terheli adóelőleg-fizetési kötelezettség a 2021. évben. Ebben az esetben a támogatás támogatástartalma az általános adómérték és a csökkentett adómérték különbözete.

Az átmeneti támogatás feltételei

A rendelet külön tárgyalja az egyes jogcímeken nyújtott támogatások feltételeit. Átmeneti támogatás jogcímen támogatásban az a vállalkozás részesülhet, amely megfelel a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott – fentiekben ismertetett feltételeknek. Az átmeneti támogatás támogatástartalma – az egyéb átmeneti támogatásokkal együtt – vállalkozásonként, a kapcsolt vállalkozásokat is figyelembe véve nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget, mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetén a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett egyéb csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti az átmeneti támogatás legmagasabb mértékét. A kedvezményezettnek és az adóhatóságnak az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot a kedvezmény igénybevételét követő tíz évig meg kell őriznie.

Általános csekély összegű támogatás jogcímen megállapított támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A mezőgazdasági csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak, a halászati csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma pedig a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni, ezért a kedvezményezett nyilatkozik a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Az 1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Kormány a legfeljebb huszonötezer fő lakosságszámú települési önkormányzatok kieső helyi iparűzési adóbevételének pótlására támogatási programot indít. A támogatási konstrukciót a pénzügyminiszter – a belügyminiszter bevonásával – 2021. január 31-ig dolgozza ki.

(Lezárva: 2020. december 29.)

dr. Balás Endre (2021-01-05)

Frissítve 2021.01.29-

Az iparűzési adó 1%-ra csökkentésével járó veszteséget kívánja a Kormány kompenzálni azzal a rendelettel, amely állami támogatást tesz lehetővé a bevételkieséssel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok esetében.

A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben végződő adóévben 1%-os mértékű helyi iparűzési adót fizetnek azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek nettó árbevétele vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Ha az önkormányzat iparűzési adóról szóló rendelete szerinti adómérték kevesebb, mint 1%, a vállalkozás a rendelet szerinti adómérték megfizetésére köteles. 

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó vállalkozónak 2021-ben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie. A Kormány ugyanakkor – a 4/2021. (I. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint – a fenti intézkedés miatt kieső teljes iparűzési adóbevétel összegét kompenzálja a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére. 

A kompenzáció összege

A kompenzáció összege ennek megfelelően az adóelőleg-csökkentés összege növelve a kisadózó vállalkozás adóalapjának a 2021. január 1-jén hatályos önkormányzati adórendeletben megállapított adómérték és az 1%-os adómérték különbözetének a szorzatával. A támogatás folyósítása – nettó finanszírozás keretében – két egyenlő részletben 2021. június és 2021. október hónapban történik.

Az önkormányzat a támogatásról köteles elszámolni. Az elszámolást az adózónak a 2021. évben végződő – a tevékenységét 2021. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás esetében a 2021. évben kezdődő – adóévről benyújtott bevallása alapján, a bevallás benyújtásának határidejét követő negyedik hónapban kell teljesíteni. Ha az elszámolt támogatás összesített összege meghaladja az igénybe vett támogatás összegét, az önkormányzat a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ha azonban az igénybe vett támogatás összege magasabb, mint az elszámolt összeg, a két összeg különbözetét vissza kell fizetni. Ilyen esetben megfizetendő összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

(Lezárva: 2021. január 18.)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!