Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1269 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A katás vállalkozást terhelő adminisztráció

2021. 01. 27.

A kata szerint adózó vállalkozókat, vállalkozásokat a Kata törvény előírásai szerint nyilatkozattételi, bevallási, adatszolgáltatási, tájékoztatási, bizonylatkiállítási és nyilvántartás vezetési kötelezettség terheli. Cikkünk e kötelezettségek 2021. január 1-jétől hatályos szabályait foglalja össze.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A kisadózó vállalkozásnak az adóévet követő február 25-éig nyilatkozattételi kötelezettsége van az állami adóhatóság felé az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről, melyet a papír alapon vagy elektronikus úton teljesíthet. 

Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a nyilatkozatot az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell megtenni.

A nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

Bevallási kötelezettség

A nyilatkozatra előírt időpontig kell bevallani a 40 százalékos adót akkor, ha a kisadózó vállalkozás – a 12 millió forintos értékhatár vagy annak időarányos része átlépése miatt – annak megfizetésére is köteles. A 40 százalékos adót már bevallásban és nem nyilatkozatban kell szerepeltetni, így, ha a kisadózó vállalkozás korábban már kötelezett volt a bevallások elektronikus úton történő benyújtására, akkor ezt a bevallást is így kell benyújtania.

A kisadózó vállalkozást 2021. január 1-jétől további bevallási kötelezettség is terheli, ha a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló külföldi kifizetőtől szerez bevételt, vagy külföldi kifizetőtől 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, és előzőek miatt 40 százalékos mértékű adó fizetésére kötelezett. Ebben az esetben a kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített, papíralapon vagy elektronikus úton benyújtott nyomtatványon köteles havonkénti és kifizetőnkénti bontásban bevallást tenni az adóévben az adó alapjába tartozó bevételről, a bevételt juttató személy nevéről és címéről. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

Vállalkozásindítás lépésről-lépésre 11 lecke

Adatszolgáltatási kötelezettség

A kisadózó vállalkozást abban az esetben terheli adatszolgáltatási kötelezettség, ha a kisadózó vállalkozás bármely más személytől a naptári évben együttesen számítva 1 millió forintot meghaladó bevételt szerez. A más személytől származó bevétel alatt a külföldi személytől származó bevételt is figyelembe kell venni az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor. 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha a bevétel egyéni vállalkozónak nem minősülő – akár belföldi, akár külföldi – magánszemélytől származik.

Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát vagy költségelszámolásra alkalmas bizonylatot állított ki. 

A kisadózó vállalkozás az adatszolgáltatást a bevételről szóló nyilatkozatában vagy a bevallásában köteles teljesíteni. 

A kisadózó vállalkozást 2021. január 1-jétől további adatszolgáltatási kötelezettség is terheli. Eszerint a kisadózó vállalkozásnak adatot kell szolgáltatnia a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló magyar kifizetőről, továbbá az általa juttatott, a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről.

Bizonylatkiállítási kötelezettség

A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására azzal, hogy a bizonylatot a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig köteles megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik. 

A kiállított számlán a kisadózó vállalkozásnak kötelező feltüntetnie azt, hogy „Kisadózó”. A megrendelő kérésére a „Kisadózó” szövegrész idegen nyelven is feltüntethető a számlán.

Nyilvántartás vezetési kötelezettség

A kisadózó vállalkozásnak a bevételekről időrendi sorrendben kell bevételi nyilvántartást vezetni. 

A bevételi nyilvántartás adattartalma: 

  • sorszám;
  • a bizonylat sorszáma; 

  • a bevétel összege; 

  • a bevétel megszerzésének időpontja. 

A bevételi nyilvántartás vezetésével összefüggő kötelezettséget teljesítettnek kell tekinteni, ha a kisadózó vállalkozás az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi akkor, ha e dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható. 

A bevételi nyilvántartásnak ezek a kötelező elemei, azonban ezen kívül bármilyen adattartalmat meghatározhat a vállalkozó – például a felszámított áfa vagy a kisadózó vállalkozás részére visszafizetett kölcsön összegét is, amelyek – mivel bevételnek nem minősülnek – nem kötelezően szerepeltetendőek a bevételi nyilvántartásban.

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 2018. január 1-jétől hatályos 3. § (3a) bekezdése értelmében e rendelet előírásait nem kell alkalmaznia annak az ügyvédi irodának, amely az üzleti évben (adóévben) nyilvántartásait a Kata tv. előírásai szerint vezeti (feltéve, hogy megfelel a Kata tv-ben foglalt feltételeknek). Ebből következően a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózást jogszerűen folytató ügyvédi iroda is a fenti bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett. 

A bevételi nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet. Ilyen bizonylat elsősorban a kisadózó vállalkozás által kiállított nyugta vagy számla lehet. A nyilvántartásban rögzített adatot módosítani vagy törölni csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követően is megállapítható legyen. Így például, ha valamilyen adatot hibásan tüntetnek fel a nyilvántartásban, akkor azt csak olyan módon lehet kijavítani, hogy az eredeti adat is megismerhető maradjon.

A nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni, az általános elévülési szabályok figyelembevételével.

Tájékoztatási kötelezettség

2021. január 1-jétől a kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő kisadózó vállalkozás a szerződés megkötésekor írásban köteles tájékoztatni a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Amennyiben a kisadózó vállalkozás jogállása változik, akkor a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – köteles a kisadózó vállalkozás tájékoztatni a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózói jogállás megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.

E rendelkezéshez kapcsolódó fontos átmeneti rendelkezés, mely szerint a 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a tájékoztatást a kisadózó vállalkozás 2021. január 15-éig köteles teljesíteni.

 (Lezárva: 2021. január 27.)

Dr. Németh Ildikó (2021-01-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!