Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • társadalombiztosítás
 • járulékok
 • foglalkoztatás

Ez a tartalom 545 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Nyugdíjemelés 2023

2022. 12. 22.

2023. január 1-től 15 százalékkal emelkednek a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított nyugdíjak, valamint a nyugdíjszerű ellátások. Az alábbiakban a változás részleteit tekintjük át.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §-a szerint a tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást és azzal egy tekintet alá eső ellátásokat a megállapítás naptári évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztóiár-növekedésnek megfelelő mértékben kell emelni.
A Tny. fenti rendelkezéseinek értelmében született meg az 506/2022. (XII.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban 506/2022. Korm. rendelet), amely alapján 2023. január 1-től 15 százalékkal emelkednek a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított nyugdíjak, valamint a nyugdíjszerű ellátások.

A szabályozás szerint az emelés az öregségi nyugdíjra, özvegyi nyugdíjra, szülői nyugdíjra, árvaellátásra és baleseti hozzátartozói nyugellátásra terjed ki.
Emelésre jogosultak továbbá:

 • a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, 
 • a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, 
 • korhatár előtti ellátásban, 
 • szolgálati járandóságban, 
 • átmeneti bányászjáradékban, 
 • táncművészeti életjáradékban, 
 • rokkantsági ellátásban, 
 • rehabilitációs ellátásban,
 • baleseti járadékban, 
 • bányászok egészségkárosodási járadékában, 
 • fogyatékossági támogatásban, 
 • vakok személyi járadékában, 
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet alapján folyósított ellátásban,
 • polgármesterek közszolgálati járadékában,
 • a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
 • a Hjt. szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti árvák kiegészítő támogatásában, 
 • a Hjt. szerinti, valamint a Hszt. szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, 
 • az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben, 
 • a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján a nyugdíjakkal azonos mértékben emelendő rendszeres pénzbeli ellátásban, 
 • a házastársi, illetve a házastárs után járó jövedelempótlékban, illetve a nemzeti gondozási díjban 
  részesülő személyek.

Szintén emelésre kerülnek a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékok is. A pótlék megállapítására vonatkozó összeghatár saját jogon 286.075 forintra, özvegyi jogon pedig 143.045 forintra emelkedik.

Ha a fentiekben említett saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, bármely fent szereplő, emelésre jogosító ellátás helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, a megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

Ha a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, a baleseti járadékot vagy a bányászok egészségkárosodási járadékát 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy a fentiek szerinti emelésre jogosító

 • rokkantsági ellátásnak,
 • rehabilitációs ellátásnak,
 • baleseti járadéknak vagy
 • bányászok egészségkárosodási járadékának
  a megszűnését követő naptól állapítják meg, a megállapított ellátást 15 százalékkal meg kell emelni.

Ha az adott személy egyidejűleg több a fentiekben említett ellátásra jogosult, illetve több ellátást folyósítanak részére, az emelés minden egyes ellátásra jár. Ebben az esetben az ellátások külön-külön kerülnek emelésre.

Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.

Nemzetközi vonatkozású nyugdíjaknál (szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, a Kormányrendelet alapján emelendő ellátás esetén) a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.

Az emelések végrehajtásáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik, a 2023. január hónapra járó ellátások a jogosultak részére már emelt összegben kerülnek folyósításra, illetve kiutalásra.

Az 506/2022.  Korm. rendelet tartalmaz néhány kiegészítő szabályozást az emeléssel kapcsolatban. 

A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg 124.150 forintról 142.775 forintra nő.

Ha a saját jogú nyugellátás és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíj úgynevezett együttfolyósítási összeghatárban kerül folyósításra, ezen összeghatár 2023. január 1-jétől 117.170 forintról 134 750 forintra emelkedik.

A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén az a személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85 százalékát, az ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet 32 785 Ft-os jövedelemhatárig folytathat.
Az a 75 évesnél fiatalabb személy, aki egyedülálló, és a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, valamint a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 százalékát, az ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet 38 555 Ft-os jövedelemhatárig folytathat. Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 százalékát, az ellátás folyósítása mellett keresőtevékenységet 52 045 Ft-os jövedelemhatárig folytathat.
Az előzőekben említett személyek keresőtevekénysége esetén 2023. január 1-jét követően az időskorúak járadékának összege megegyezik az említett összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözetével.

A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az ellátások összegeinek meghatározásakor figyelembe veendő alapösszeg mértéke 129 860 forintra módosul.

A Korm. rendelet módosítja a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély megállapításához szükséges összegeket is. 

Horváth-Farkas Zsuzsa (2022-12-22)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!