Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 1871 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Rendelkezés 2019-ben az adó 1+1 százalékáról

2019. 05. 10.

A magánszemélyeknek a 2019. évben is lehetőségük van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös pénztári egyéni számlára, a nyugdíj-előtakarékossági számlára, valamint a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján a magánszemély által átutalni rendelt összeg levonása után fennmaradó befizetett adó 1+1 százalékáról rendelkezzenek.

Az egyik 1 százalék kedvezményezetti körébe tartoznak a 2019. rendelkező évre regisztrált civil kedvezményezettek, amelyeknek az adószámáról, nevéről, székhelyéről, a regisztráció állapotáról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a honlapján tájékoztatást ad. A közzétett listát az adóhatóság folyamatosan frissíti.

A másik 1 százalék kedvezményezettje valamelyik technikai számmal rendelkező bevett egyház, illetve a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat lehet. A NAV a bevett egyházak technikai számát és nevét, valamint a 2019. rendelkező évben támogatható kiemelt költségvetési előirányzatot szintén közzéteszi a honlapján. Érdemes megemlíteni, hogy a 2019. rendelkező évben a kiemelt költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség Program.

A magánszemélynek lehetősége van arra, hogy mindkét kedvezményezetti körbe tartozó szervezet javára rendelkezzen az adójának 1 százalékáról. Ugyanakkor az is lehetőség, hogy csak az egyik, vagy csak a másik kedvezményezett javára tegyen felajánlást a magánszemély. Az azonos kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek közül csak egy javára rendelkezhet a magánszemély, ellenkező esetben mindegyik nyilatkozata érvénytelen lesz.
Érvénytelen a rendelkezés akkor is, ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy a magánszemély a személyi jövedelemadóját a rá vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi. Tehát a rendelkezés érvényességének feltétele az adó megfizetése is.

A rendelkezéssel kapcsolatos fontos újdonság az idei évtől, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. rendelkező évi (tehát előző évben, a 2017. évi személyi jövedelemadó benyújtásakor tett) nyilatkozatokat a 2019. évben is figyelembe veszi a NAV újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.
A 2018. rendelkező évi bevett egyházi nyilatkozat helyett másik technikai számos kedvezményezett megjelölésére, vagy a nyilatkozat visszavonására 2019. május 20-áig egy alkalommal kerülhet sor.
Ha a 2018. évben tett, technikai számos bevett egyházra vonatkozó nyilatkozatát a magánszemély nem kívánja módosítani, akkor üresen kell hagyni a rendelkező lapon „A kedvezményezett technikai száma, neve” mezőit.
Ha a 2018. évben tett, technikai számos bevett egyházra vonatkozó nyilatkozatát módosítani akarja a magánszemély, akkor az új kedvezményezett technikai számát kell feltüntetni a rendelkező lapon „A kedvezményezett technikai száma” mezőben.
Ha pedig a 2018. évben tett, technikai számos bevett egyházra vonatkozó rendelkező nyilatkozatát vissza kívánja vonni a magánszemély, mivel ez évben nem kíván technikai számos bevett egyházra nyilatkozni, akkor erre vonatkozó visszavonó nyilatkozatát kell a rendelkező lapon jelölni.

A civil kedvezményezettre és a kiemelt költségvetési előirányzatra továbbra is évente lehet rendelkező nyilatkozatot tenni, ezeket a nyilatkozatokat a NAV csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe.

A magánszemély az 1+1 százalékos felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.


Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:
–    az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével, vagy
–    az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
Amennyiben a magánszemély nem tudja, vagy nem kívánja elektronikus úton a rendelkező nyilatkozatát benyújtani, akkor a papír alapú nyilatkozatot postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
–    a személyi jövedelemadó bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve;
–    az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon;
–    a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon.

Amennyiben a magánszemély a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt borítékot a NAV ügyfélszolgálatán kívánja benyújtani, akkor a benyújtásra csak a felajánló magánszemély személyesen vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult. Az ügyfélszolgálaton történő eljárás során elengedhetetlen a benyújtó személyazonosságának ellenőrzése is. Ugyancsak szükséges csatolni szabályszerű meghatalmazást a rendelkező nyilatkozathoz, ha azt nem a felajánló magánszemély küldi meg postai úton a NAV részére. Az előbbi két esetben meghatalmazás hiányában a rendelkező nyilatkozat érvénytelen lesz.

A papír alapú rendelkező nyilatkozat a munkáltató útján is leadható. Amennyiben a munkáltató vállalja a rendelkező nyilatkozatok összegyűjtését, akkor a rendelkező nyilatkozat lezárt, ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt postai borítékban 2019. május 10-ig a munkáltatónak leadható.

A munkáltató a rendelkező nyilatkozatok átvételéről köteles kísérőjegyzéket készíteni, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, 2019. május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozat benyújtásának végső határideje 2019. május 20. A határidő jogvesztő, tehát ha a magánszemély ezen időpontot követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadójának 1+1 százalékáról, akkor a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

A magánszemély a rendelkező nyilatkozatán jelezheti azon döntését is, hogy neve és postai vagy elektronikus levelezési címe közölhető-e az első kedvezményezetti körbe tartozó civil kedvezményezettel. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. A NAV a civil kedvezményezett kérelme alapján küldi meg a kedvezményezett részére az adatközléshez hozzájáruló rendelkező magánszemélyek által megadott adatokat. A civil kedvezményezett a magánszemély által megadott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.

Azt, hogy a 2019-ben tett rendelkező nyilatkozatok alapján a megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1) százalékos összeg(ek)ből, a következő év januárjától tekinthető meg a NAV honlapján. Külön kérés nélkül, elektronikus úton értesül az érvényes nyilatkozatban foglalt rendelkezés teljesítéséről az a rendelkező magánszemély, aki rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapuval” és ezen keresztül már küldött beadványt a NAV részére. A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő tájékoztatás tényéről a rendelkező magánszemély elektronikus levélben kap értesítést.

 

Jogkövető szerkesztőség (2019-05-10)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!