Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1398 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Számlázás csoportos adóalany vevő esetén

2020. 07. 22.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatóban hívta fel a figyelmet arra a gyakori hibára, mely szerint az online számlaadat-szolgáltatásokban a vevőként eljáró csoportos adóalany csoportazonosító száma helyett az egyes csoporttagok adószáma szerepel.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 8. §-a szabályozza a csoportos adóalanyiság intézményét. Az Áfa tv. 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében azok az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok hozhatnak létre csoportos adóalanyiságot, akik (amelyek) gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelyük vagy szokásos tartózkodási helyük van belföldön. Az Áfa tv. 254. § (1) bekezdése értelmében gazdasági célú letelepedésnek minősül az adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, valamint az állandó telephelye.

Az Áfa tv. 8. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a csoportos adóalanyban a tagok önálló adóalanyisága megszűnik, a tagok külső, harmadik féllel szembeni kapcsolataiban a gazdasági tevékenység folytatása olyan adóalanyiságot eredményez, amelyben az ehhez fűződő jogok és kötelezettségek a csoportos adóalanyiságban részt vevő valamennyi tagnak együttesen tudhatóak be. Ezen túlmenően az Áfa tv. 8. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a csoportos adóalanyiságban résztvevő valamennyi tag a csoportos adóalanyiság időszakában együttesen minősül egy adóalanynak.

2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát, illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámát vagy csoportazonosító számának első nyolc számjegyét.

Az Áfa tv. 169. § d) pontjának dc) alpontja szerint a számla kötelező adattartalma a terméket beszerző, a szolgáltatást igénybevevő adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.

Ennek megfelelően, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő személy csoportos áfaalany tagja, akkor a részére kiállított számlán a csoportazonosító szám első nyolc számjegyét kell feltüntetni, nem pedig a tag adószámát. Így az online számlaadat-szolgáltatás során is a csoportazonosító számot kell a NAV-nak megküldeni.

A belföldi adóalany beszerző adószámának, csoportazonosító számának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül), amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.

A számla kötelező adattartalmának változása kapcsán a törvény átmeneti rendelkezése rögzíti, hogy a termékbeszerzőnél, szolgáltatást igénybevevőnél az adólevonási jog tárgyi feltételéül szolgálhat a 2020. június 30-át követően teljesített ügyletről kibocsátott számla, ami nem tartalmazza az adószámát, feltéve, hogy a számla kiállítása/kibocsátása 2020. július 1-jét megelőzően történt és a számlában áthárított adó kevesebb, mint 100 ezer forint.

dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

Lezárva: 2020. július 22.

 

Dr. Németh Ildikó (2020-07-22)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!