Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 1000 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Minősülhet-e közcélú adománynak a termékkivonás?

2021. 09. 23.

A termékkivonás formája az ingyenes szétosztás is lehet, kérdés azonban, hogy ez az ingyenes szétosztás megfeleltethető-e az Áfa törvényben meghatározott közcélú adomány definíciójának és feltételeinek. További kérdésként merülhet fel, hogy el lehet-e választani egymástól a termelői szervezet és a támogatást nyújtó között megvalósuló ügyletet, valamint a termelői szervezet és a terméket ingyenesen átvevő között megvalósuló ügyletet?

A központi kérdés, hogy az ingyenes szétosztás, ingyenes átadás megfelelhet-e az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontja szerinti közcélú adomány definíciójának és feltételeinek, vagy sem. 
A kérdés alapjául szolgáló alaphelyzetet szerint válságmegelőzési, válságkezelési céllal szükséges volt olyan intézkedéseket hozni, amelyek célja a piacon keletkezett árufelesleg csökkentése. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 16. §-a, és a VM rendeletet 2017. október 11-étől hatályon kívül helyező 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 17. §-a értelmében a válságmegelőzési és -kezelési eszközök közé tartozik többek között a piacról történő árukivonás és a be nem takarítási intézkedés. 

Az FM rendelet 17. §-a szerint a termelői szervezetek és azok társulásai operatív programjaik keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 33. cikk (3) bekezdésében felsorolt válságmegelőzési és -kezelési eszközök közül
a) a promóció és kommunikáció, beleértve a gyümölcs- és zöldségpiacok diverzifikálását és megszilárdítását célzó intézkedéseket és tevékenységeket is,
b) a piacról történő árukivonás,
c) a be nem takarítás,
d) a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségek támogatása, valamint pénzügyi hozzájárulások a kölcsönös kockázatkezelési alapok feltöltéséhez azon termelő tagoknak fizetett ellentételezést követően, akiknek a kedvezőtlen piaci feltételek következtében jelentős mértékben visszaesett a jövedelme,
e) a betakarítási biztosítás és
f) az egyéb termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, termelői csoportok vagy egyéni termelők számára nyújtott személyre szabott tanácsadás
intézkedést alkalmazhatják.

A VM rendelet és az FM rendelet 19. § (1) bekezdése értelmében a piacról kivont árut ingyenes szétosztás, valamint állatokkal történő feletetés céljából lehet felhasználni. 

A VM rendelet 19. § (5) bekezdése, illetve az FM rendelet 20. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a piacról történő árukivonás intézkedés alkalmazása esetén támogatás csak akkor igényelhető, ha a piacról kivont áru meghatározott fogadó szervezet részére történő átadása a termelői szervezet és a fogadó szervezet között kötött, az áru átadásának technikai feltételeiről szóló megállapodás alapján történik. A VM rendelet 20. §-a, illetve az FM rendelet 21. §-a sorolja fel az ingyenes szétosztás és az állatokkal történő feletetés fogadó szervezeteit. 

A be nem takarítási intézkedések körét a VM rendelet 21. § (5) bekezdése, illetve az FM rendelet 22. § (5) bekezdése határozza meg, annak minősül a denaturálás, talajba történő bedolgozás, egyéb, a termelői szervezet által megfelelően indokolt és a miniszter által a működési program részeként jóváhagyott intézkedés, amely a válságmegelőzést és -kezelést szolgálja. A VM rendelet 21. § (6) bekezdése, illetve az FM rendelet 22. (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a be nem takarítási intézkedés alapján csak abban az esetben vehető igénybe támogatás, ha a bejelentett terület vonatkozásában a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során is megállapítja az intézkedés alkalmazásával összefüggő szabályok maradéktalan betartását.

Az Áfa törvény szerinti szabályozás

Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése kimondja, hogy ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek minősül, ha adóalany terméket más tulajdonába ingyenesen enged át, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. 

Ugyanakkor, az Áfa tv. 11. § (3) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy a közcélú adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek. Az Áfa tv. 259. §  9/A. pontja alapján közcélú adomány a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve, hogy
a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott tevékenységét,
b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és
c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, illetve az egyházi jogi személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt.

Termék ingyenes átadása vonatkozásában áfafizetési kötelezettség nem merül fel, ha az közcélú adománynak minősül. Fontos szempont azonban az, hogy a közcélú adomány nem jelenthet vagyoni előnyt az adományozónak. Piacról való árukivonás esetén (ingyenes szétosztás és állatokkal történő feletetés), ha arra meghatározott feltételek szerint kerül sor, támogatás igényelhető. Ez a támogatás azonban nem az ingyenes átadáshoz kapcsolódó vagyoni előny, hanem a termék piacról történő kivonásának kompenzációja, aminek kifizetésére azzal a céllal kerül sor, hogy biztosítsa a piacon lévő árufelesleg csökkenését. 

Más szempontból megközelítve a kérdést, nem azzal a céllal kerül sor a piacról való árukivonására, hogy azt ingyenesen szétosszák vagy állatokkal feletessék, hanem az árukivonási kényszerintézkedés következtében feleslegessé vált termékek ingyenes szétosztása vagy állatokkal történő feletetése valósul meg. Ezáltal a támogatás mint vagyoni előny nem a termékek ingyenes átadásából származik.

Ezt támasztja alá továbbá az is, hogy a támogatás nem kizárólag a piacról történő árukivonás esetén (ingyenes szétosztás és állatokkal történő feletetés), hanem be nem takarítási intézkedések (denaturálás, talajba történő bedolgozás, egyéb jóváhagyott intézkedések) esetén is jár, márpedig ez utóbbi intézkedések során termék ingyenes átadására nem kerül sor. 

Mindezek következtében, ha a termékeket ingyenesen átvevő fogadó szervezet a közcélú adomány definíciójában megjelölt szervezetnek minősül és a definícióban foglalt további feltételek is teljesülnek, akkor az ingyenesen átadott termék közcélú adománynak minősül. Ekkor a termék ingyenes átadása vonatkozásában áfafizetési kötelezettség nem merül fel.

dr. Veress Júlia (2021-09-23)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!