Ez a tartalom 1781 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Új adókedvezmény 2020-tól a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

2019. 09. 03.

Új adóalap-kedvezmény kerül az Szja törvénybe, amelynek szabályrendszere élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet biztosít a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott, és azokat saját háztartásában nevelő vagy felnevelt édesanyák számára a munkával szerzett jövedelmeik tekintetében.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye – minden más kedvezményt megelőzően – összevont adóalapot csökkentő kedvezményként kerül meghatározásra a személyi jövedelemadózásban. A módosítás meghatározza a kedvezmény érvényesítésére jogosult személyét, a jogosultsági időszakot, valamint tételesen felsorolja azokat a jövedelmeket, amelyek vonatkozásában a kedvezmény érvényesíthető.

A kedvezmény érvényesítésére jogosult az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel
a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,
és az a) és b) pont szerinti gyermekek száma a négy főt eléri, azzal, hogy a b) pont szerinti gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amely hónap bármely napján a magánszemély négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a kedvezményre jogosult által a jogosultsági időszakban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági időszakra elszámolt), összevont adóalapba tartozó, tételesen meghatározott jövedelmek terhére érvényesíthető. Ilyen jövedelem:
a)    a bérnek minősülő jövedelem [3. § 21. pont];
b)    az a) pontban nem említett nem önálló tevékenységből származó jövedelem, kivéve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét;
c)    az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül
–    a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
–    a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
–    az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
–    a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
–    a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
–    a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Amennyiben a kedvezményre való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultság időszakában megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági időszak hónapjaival arányos részeként kell figyelembe venni.

Az Szja törvény megállapítja továbbá, hogy a kedvezmény akkor érvényesíthető, ha a jogosult az adóbevallásához nyilatkozatot tesz, melyben feltünteti a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes személyazonosító adatait), a jogosultsági időszakot, ha a kedvezményre való jogosultság nem áll fenn az egész adóévben, mavalamint a kedvezményre jogosító jövedelem összegét.

Az Szja törvény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével összefüggésben kiegészül az adóelőleg megállapításával kapcsolatos szabályokkal is.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének évközi érvényesítése érdekében a jogosult az összevont adóalapba tartozó bevételt juttató bármely kifizető, munkáltató részére nyilatkozatot adhat. Az adóelőleg-nyilatkozat tartalmazza a nyilatkozó magánszemély nevét és adóazonosító jelét, a nyilatkozó magánszemély részére bevételt juttató kifizető, munkáltató nevét (elnevezését) és adószámát, valamint a jogosultságot megalapozó gyermekek nevét és adóazonosító jelét (ha az adóhatóság adóazonosító jelet nem állapított meg, a természetes személyazonosító adatait).

Az új rendelkezés rögzíti azt is, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély kedvezményre jogosító jövedelmének adóelőleg-alapját más kedvezménnyel a kifizető, illetve a munkáltató nem csökkentheti, azonban a magánszemély a családi kedvezményről adóelőleg-nyilatkozatot tehet a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére. Ilyen esetben a családi kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény az adóelőleg-alap terhére – adóelőleg alap hiányában – nem érvényesíthető értékének az adó 15 százalékos mértékével meghatározott összege családi járulékkedvezmény formájában vehető igénybe.

Az Szja törvényben az adóelőleg-fizetés szabályai is kiegészülnek a kedvezménnyel összefüggésben. Új rendelkezés rögzíti, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély kedvezményre jogosító jövedelmének adóelőleg-alapja más kedvezménnyel nem csökkenthető. Új szabály rendelkezik arról is, hogy amennyiben a kedvezményre jogosult magánszemély kedvezményre való jogosultsága az adott negyedév egészében nem áll fenn, és az adott negyedévi, jogosultsági időszakban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelmének adóelőleg-alapja másként nem állapítható meg, azt az adott negyedévi önálló tevékenységből származó jövedelem adóelőleg-alapjának a jogosultsági időszak hónapjával (hónapjaival) arányos részeként kell figyelembe venni.

A módosítás a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével egészíti ki azon adatok felsorolását, amelyeket a levont adóelőlegről a magánszemély részére kiadott igazoláson az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek fel kell tüntetnie.

Átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal. Ennek megfelelően a kedvezmény szabályai munkaviszonyból származó jövedelem esetében
a)    a 2019. december 31-ét követő időszakra elszámolt,
b)    a 2019. évre vonatkozó, de 2020. január 10-ét követően kifizetett, vagy
c)    a 2019. évet megelőző évre vonatkozó, de 2019. december 31-ét követően kifizetett bevétel adókötelezettségére alkalmazhatóak első alkalommal.

Lásd: Szja törvény 29/D. §, 46. § (5) bekezdés, 48. § (2) bekezdés e) pont, 48. § (3) bekezdés, 48. § (3a)-(3c) bekezdés, 48. § (4) bekezdés b) pont, 48. § (6) bekezdés, 49. § (1), (1a), (2) és (7) bekezdés
Hatályos: 2020. január 1. napjától

 

Adópraxis (2019-09-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!