Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • társadalombiztosítás
 • járulékok
 • foglalkoztatás

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Az online számlaadat-szolgáltatás szükségessége és szabályai

2023. 06. 19.

Az online számla rendszere egyszerre segíti a jogkövető vállalkozásokat, biztosítja a gazdaság kifehérítését és tesz lehetővé több százmilliárd forintnyi többletbevételt a költségvetésnek, hiszen az adatszolgáltatás eredményeként az adóhivatal gyakorlatilag az összes Magyarországon kiállított számlára, illetve az azzal egy tekintet alá eső okiratra ráláthat. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint – a rendszernek is köszönhetően – 10 év alatt 22 százalékról 5,1 százalékra csökkent az ún. áfarés, azaz az állam által be nem szedett áfa.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) Összesítő jelentésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 10. számú mellékletének szabályai értelmében az adóalany köteles adatot szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amelyre e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének a XIX/A., illetve a XIX/B. Fejezet szerinti különös szabályok szerint tesz eleget.

A számlaadat-szolgáltatásra kötelezett áfaalanyok

Áfaalany az a jogképes személy, szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére [Áfa tv. 5. § (1) bekezdése].

Nem csak azok tartoznak tehát az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy tárgyi (kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel) adómentes tevékenységet folytatnak.
Áfaalanynak minősülnek a kata alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik

 • tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá, vagyis az áfaalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységük közös tulajdon közös hasznosítása (ide tartoznak például a társasházak), vagy
 • sorozat jellegű ingatlan értékesítésre tekintettel lettek áfaalanyok.

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet (pl. a külföldi cégek, tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek e Magyarországon telephellyel), a belföldön nyilvántartásba vett áfaalanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett, Áfa tv. területi hatálya alá tartozó tevékenységük tekintetében szintén kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség azt az adóalanyt terheli, aki a terméket értékesíti vagy a szolgáltatást nyújtja.

Ez akkor is így van, ha a számla kiállítását, kibocsátását meghatalmazott végzi. Meghatalmazotti számlakiállítás/számlakibocsátás esetén adatszolgáltatás teljesítéséért tehát az adóalany tartozik felelősséggel, a meghatalmazott azonban természetesen teljesítheti az adatszolgáltatást. Ennek feltétele, hogy a meghatalmazott az adóalany (elsődleges vagy másodlagos) felhasználójaként az Online Számla rendszerben jogosultsággal rendelkezzen.

A kötelezettség alá eső termékek és szolgáltatások köre

Az adatszolgáltatás alá eső termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak – főszabály szerint – belföldön teljesítettnek kell lennie.
Ez azt jelenti, hogy akkor keletkezik számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha az ügylet teljesítési helye az Áfa tv. II. fejezete alapján belföldre esik.
Gyakorlatilag a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed mindazokra az adóalany által teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számlákra, amelyekre az Áfa tv. 158/A. § alapján az Áfa tv. számlázással kapcsolatos rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség tehát kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekhez kapcsolódóan nem kerül sor adó áthárítására vagy az ügyletet terhelő adó megállapítása az Áfa tv. különös szabálya alapján történik.
Ide tartoznak továbbá azok az ügyletek, amelyek

 1. teljesítési helye a Közösség más tagállamába esik, a számlakibocsátó magyar adóalany a teljesítés helye szerinti tagállamban gazdasági céllal nem telepedett le, vagy a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett telephelye nem a teljesítési hely szerinti tagállamban található, és az adó megfizetésére a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő kötelezett – kivéve, ha a számlát a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője állítja ki,
 2. a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás teljesítési helye a Közösség területén kívül van, és az adóalany székhelye, illetve a teljesítéssel legközvetlenebbül érintett állandó telephelye, ezek hiányában állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van.

Egyebekben nem kell adatot szolgáltatni abban az esetben, ha a termék értékesítése, vagy a szolgáltatás nyújtása során a partner külföldi adóalanynak minősül.

Abban az esetben, ha a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő nem kizárólag belföldön végez gazdasági tevékenységet, az adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozásában azt kell figyelembe venni, hogy az ügyletben belföldi vagy külföldi adóalanyi minőségében jár-e el.  
Például, ha a beszerzett anyagot, igénybevett szolgáltatást a belföldi telephelyén használja fel a külföldi (akár harmadik országbeli) partner, akkor ezen ügylet kapcsán biztosan belföldi adóalanynak minősül és a magyar adószámát kell megadnia. Ugyanezen logika kapcsán, ha egy magyar székhelyű cég az Európai Unió másik tagállamában is rendelkezik telephellyel és ottani felhasználás céljára vásárol, akkor a számlán a közösségi adószámát kell feltüntetni és a számláról nem kell adatot szolgáltatni.

A nem adóalany részére távolról is nyújtható szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtó adóalany a letelepedésének tagállamától eltérő tagállamban keletkezett adófizetési kötelezettségének az ún. egyablakos rendszer segítségével is eleget tehet. Ez egy egyszerűsítés, amelynek során az adóalany a letelepedése szerinti tagállam adóhatóságán keresztül tesz eleget a más tagállami adófizetési kötelezettségének. A törvény a 2017/2455/EU irányelvvel összhangban, az egyszerűsítés érdekében előírja, hogy azon ügyletek tekintetében, amely után az adóalany az adófizetési kötelezettségét az egyablakos rendszer alkalmazásával teljesíti, az ügyletek bizonylatolására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, ahol az adóalanyt az egyablakos rendszerbe regisztrálták (letelepedése szerinti tagállam). Ez egyben azt is jelenti, hogy az így létrejött ügyletekről nem kell adatot szolgáltatni.

Az ügylet teljesítési helyének megállapítására egyébként az Áfa tv. II. fejezetében leírt szabályok alkalmazandók.

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok

Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany Áfa tv. szerinti számlájáról, és a számlával egy tekintet alá eső okiratáról. A számla fogalmába beletartozik az egyszerűsített számla, a gyűjtő számla, az ügylet ellenértékébe beszámító előlegről kiállított számla, és az előleg beszámításával készült végszámla is. Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat, így az érvénytelenítő számla és módosító számla is (ideértve az adóalapot és/vagy adót érintő módosító bizonylat mellett az olyan tartalmút is, ami például az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpontot változtatja meg).
Az adóalany számlái, számlával egy tekintet alá eső okiratai körébe tartozik az adóalany által kiállított/kibocsátott bizonylatok mellett az Áfa tv. 161. §-a szerinti meghatalmazottként, az adóalany nevében kiállított/kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, arról az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése és a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet szerinti adatszolgáltatás valósul meg.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az olyan számlára is kiterjed, ami nem tartalmaz áfát.

Nem kell azonban adatot szolgáltatni minden tárgyi adómentes ügylet bizonylatáról. Nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá az olyan tárgyi adómentes ügylet bizonylata, amely ügylet tekintetében az adóalany számviteli bizonylat kibocsátásával mentesül a számlaadási kötelezettség alól. Mit jelent ez pontosan? Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdése értelmében mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdés a), b), d), f)-o) pontja és a 86. § (1) bekezdés a)-i), l), m) pontja szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül.

Nagyon fontos azonban, hogy számviteli bizonylat kiállítása révén nem mentesülnek a számlaadási (illetve a feltételek fennállása esetén a nyugtaadási) kötelezettség alól a következő adómentes tevékenységek:

 • az egyéb oktatás, amit az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése határoz meg, és ami a 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján adómentes (például engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőttképzés),
 • nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás, ami az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján adómentes,
 • a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet,
 • az együttműködő közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása,
 • az ingatlan értékesítés, ami az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes.

Az előzőeknek megfelelő adómentes ügyletekről belföldön létrejött ügyletre kibocsátott számlák számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esnek.

(Folytatjuk)

Horváth-Farkas Zsuzsa (2023-06-19)

Az áfa-adózás területén az eÁFA M2M rendszer előrevetíti a digitális átalakulás következő lépcsőfokát. A rendszer bevezetése nem csupán segít a vállalkozásoknak és könyvelőknek az áfa-bevallások hatékonyabb elkészítésében, de teljes mértékben átalakítja az adózási folyamatokat. A Menedzser Praxis Adó és Tb Különszám részletesen elemzi, miként járul hozzá ez a rendszer az adózási világ fejlődéséhez. Kattintson a fenti linkre, és mélyedjen el az eÁFA M2M rendszer részleteiben!

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!